Home

60 högskolepoäng motsvarar

30 hp är en termin (20 veckor). 60 hp är ett års studier. 300 hp motsvarar därför fem års studier. (30 hp x 5 år = 300 poäng). Om du studerar på halvfart så tar det dubbelt så lång tid att komma upp i samma poäng. För att nå 300 hp skulle du därför behöva studera i 10 år Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd av regeringen att utfärda examen. Högskolepoäng har en nära koppling till ECTS-poäng. 60 högskolepoäng motsvarar ett års heltidsstudier. Enligt tidigare bestämmelser motsvarade en veckas heltidsstudier en poäng Samtliga kurser och program uttryckes i de nya högskolepoängen. Ett års heltidsstudier, dvs 60 ECTS, motsvarade 40 poäng (p) i det gamla svenska systemet, men uttryckes alltså numera som 60 högskolepoäng (hp) Högskolepoäng räknas på likande sätt där ett studieår också är 40 veckor, men motsvarar 60 högskolepoäng. Om du läser på heltid betyder det att du tar 60 högskolepoäng på ett år. En termin är 20 veckor och ger 30 högskolepoäng Masterexamen, 120 högskolepoäng, minst 60 högskolepoäng ska vara inom huvudområdet, inklusive ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng. Konstnärlig examen. Det finns två konstnärliga examina på avancerad nivå: Konstnärlig magisterexamen, 60 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng

Här nedan kan du jämföra yh-poäng med högskolepoäng*. Tänk på att det bara är längden på utbildningarna som redovisas här. Inte nivån på utbildningen. 1år 200 yh-poäng = 60 högskolepoäng. 2år 400 yh-poäng = 120 högskolepoäng. 3 år 600 yh-poäng = 180 högskolepoäng *OBS På denna sida hittar du information om högskoleprovets resultat och hur många poäng ett visst resultat i genomsnitt motsvarar. När kommer högskoleprovets resultat? Högskoleprovets resultat brukar vanligtvis publiceras ganska omgående efter det att provtillfället har varit. Har du skrivit upp dina svar på en provlapp kan du snabbt se ditt resultat och jämföra dina poäng [ Om du läser 30 högskolepoäng under längre tid än 20 veckor, har du egentligen bara rätt till studiemedel på deltid. Även om du läser totalt 60 högskolepoäng under ett läsår, En termin på 20 veckor motsvarar 100 poäng

Information om högskolepoäng - Studentum

I det nya systemet ska ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvara 60 högskolepoäng. Hur många högskolepoäng varje kurs ska motsvara ska bestämmas utifrån den arbetsinsats som normalt krävs för att uppnå kursens mål. Vid omräkning av gamla poäng till nya högskolepoäng ska 1 poäng översättas till 1,5 högskolepoäng Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier). Examen ska innehålla kurser på avancerad nivå om minst 45 hp, varav minst 30 hp inom huvudområdet för examen. 15 högskolepoäng får avse kurser på grundnivå, dock ej sådana kurser som ingår i underliggande examen på grundnivå

Hälsomedveten > Basmedicin

Ett års studier på heltid motsvarar 60 högskolepoäng. Utbildning på universitet/högskola är indelad i: Grundnivå - tre år; Avancerad nivå - plus ett till två år; Forskarnivå - två till fem år ytterligare; För att komma in på en universitets- eller högskoleutbildning måste du vara behörig En masterexamen innebär tre plus två års studier, motsvarande 300 högskolepoäng. Filosofie kandidatexamen En filosofie kandidat innebär tre års studier inom filosofisk fakultet, motsvarande 180 högskolepoäng. Vilken examen du får är beroende på hur många högskolepoäng du har läst

Studiernas omfattning anges i högskolepoäng där ett studieår som omfattar heltidsstudier i 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng. Examen omfattar exakt antal högskolepoäng. Du kan alltså inte ha flera högskolepoäng i din examen än vad som anges i högskoleförordningen Från 2007 anges omfattningen av högskoleutbildningen i högskolepoäng (tidigare användes poäng) där heltidsstudier under ett normalstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng (hp). 1,5 högskolepoäng motsvarar således 1 poäng i det äldre systemet. Begreppet ECTS-poäng bör inte blandas ihop med begreppet högskolepoäng. Jämfö KTH erbjuder tvååriga masterprogram som motsvarar 120 högskolepoäng, samt ett antal ettåriga magisterprogram som motsvarar 60 högskolepoäng. Dessa program leder till examen på avancerad nivå. KTH:s master- och magisterprogram. Inom dessa utbildningar har du möjlighet att fördjupa dig inom ett huvudområde Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Master Programme in Occupational Therapy, 60 credits Examensbenämning Magisterexamen med huvudområdet arbetsterapi. Master of Science (60 credits) with a major in Occupational Therapy. Programbeskrivning Utbildningsprogrammet genomförs på avancerad nivå och omfattar 60 hp för magisterexamen Universitetsstudier räknas i högskolepoäng. 1,5 högskolepoäng (hp) motsvarar en veckas heltidsstudier. En termins heltidsstudier omfattar 30 hp och ett läsårs omfattar 60 hp. Har du läst vid svenskt universitet eller svensk högskola hämtas uppgifter om avklarade högskolepoäng automatiskt

Sök utbildning - Stockholms universitet

Högskolepoäng - SFS Wik

En kandidatexamen motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier, alltså tre år, och omfattar därmed 180 högskolepoäng. För en kandidatexamen måste minst 60 högskolepoäng vara inom huvudområdet och man måste göra ett självständigt arbete på minst 7,5 högskolepoäng Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård. Dessutom examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda

European Credit Transfer System - Wikipedi

Att räkna högskolepoäng 1 heltidsstudieår = 60 högskolepoäng 1 termins heltidsstudier = 30 högskolepoäng Kandidatexamen, 3 år = 3x60 = 180 högskolepoäng Observera: 1 veckas heltidsstudier motsvarar inte automatiskt 1,5 högskolepoäng Högskolepoäng - Yh-poäng - Ky-poäng. Högskolepoäng (hp) En termins heltidsstudier på 20 veckor ger 30 högskolepoäng (hp). * 120 hp (2 års heltidsstudier) * 180 hp (3 års heltidsstudier) * 240 hp (4 års heltidsstudier) Yrkeshögskola - Yh poäng. Där en veckas heltidsstudier motsvarar 5 poäng. Ett halvårs heltidsstudier motsvarar. Svenska högskolepoäng och betyg Till skillnad från gymnasie- och högstadiebetyg lägger man mindre fokus på att betygsätta nivån på studenternas prestationer under högskolan. Man går i stället efter den tid som en normalpresterande student förväntas behöva lägga på kursen, och delar ut poäng motsvarande tiden - sedan 2007 kallas poängen högskolepoäng (hp)

Skillnaden mellan KY-poäng och högskolepoäng

Därför anser vi att utbildningen behöver omfatta 60 högskolepoäng för att studenterna ska få tillräckligt djupa kunskaper och färdigheter, fortsätter Tomas Egeltoft. Finns ingen examen som motsvarar socionomexamen. När det gäller behörighetskraven har UKÄ inte kunnat identifiera någon yrkesexamen som motsvarar socionomexamen beteendevetenskap. Programmet omfattar 60 högskolepoäng, varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarar minst 6 högskolepoäng. Programmet ges på halvfart och kurserna är obligatoriska förutom en valfri kurs som utgörs av 7,5 högskolepoäng. De obligatoriska kurserna ges på avancerad nivå. Den valfria kursen med relevan Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot intensivvård. Dessutom utfärdas efter ansökan om examensbevis med benämningen Medicine magisterexamen i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng om villkoren för detta är uppfyllda Högskolepoäng är ett mått på antalet poäng du får för varje kurs eller utbildning du läser på universitet eller högskola. Om du studerar på heltid så motsvarar en kurs på 7,5 högskolepoäng 5 veckors studier. 15 hp motsvaras därför av 10 veckors studier. 30 hp är en termin (20 veckor). 60 hp är ett års studier

Utbildningsnivåer och examina - Studera

 1. . Deltid,
 2. högskolepoäng (hp) / poäng credit Universitetsstudier anges i ett poängsystem, där 60 högskolepoäng motsvarar heltidsstudier under ett år. Högskolepoäng kan ges av statliga universitet och högskolor samt av enskilda utbildningsanordnare som har fått tillstånd av regeringen att utfärda examen. Till sidans top
 3. / 60 ECTS per läsår. En kandidatexamen inom Europa motsvarar vanligtvis 180 ECTS/högskolepoäng
 4. Således motsvarar ett års heltidsstudier 60 hp. Sommarkurser tillkommer, där heltidsstudier under sommaren är 15 hp. Arbetsinsatsen som krävs varierar mellan lärosäten, Benämningarna poäng (p) och högskolepoäng (hp) är de nu gällande officiella benämningarna på poäng enligt det gamla respektive den nya poängsystemet
 5. ANESTESISJUKVÅRD, 60 HÖGSKOLEPOÄNG Specialist Nursing Programme - Anesthesia Care, 60 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 27 september 2001 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik. Utbildningsplanen är senast fastställd den 6 februari 2007 av fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård. 1 ALLMÄN
 6. Jag tänkt ansöka till Utveckling av eTjänster 120 högskolepoäng i september inför VT20 i september 2019. Efter 2 år, få man en Högskoleexamen med inriktning mot eTjänster. På skolans sida, det stå att studerande som efter sin examen kan bygga på sin ämneskompetens för att erhålla en filosofie kandidatexamen med huvudämne informatik, 180 högskolepoäng

Yh-poäng - YrkeshögskoleGuide

 1. Av utbildningens 60 högskolepoäng, utgör 45 högskolepoäng kurser i omvårdnadsvetenskap på avancerad nivå. Inom ramen för huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning dessutom ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 högskolepoäng. Resterande 15 högskolepoäng utgörs av kurser inom medicin
 2. Livsmedelstillsyn - magisterprogram, 60 hp 1(5) Utbildningsplan för livsmedelstillsyn - magisterprogram, 60 högskolepoäng Food Control - Master's Programme, 60 credits 1 Beslut Styrelsen för SLU beslutade den 12-13 juni 2006 att inrätta magisterprogrammet livsmedelstillsyn
 3. ation och Betyg. Varje kurs på högskolan avslutas med någon form av exa
 4. st 45 högskolepoäng vara på avancerad nivå varav 30 högskolepoäng inom huvudområdet. Vidare ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller yrkesexamen om

Anmälan senast den 15 januari. Utbildningsnivå. Avancerad nivå. Undervisningsspråk. Engelska. Särskild behörighet. Behörig att antas till magisterutbildningen i folkrätt är den som - avlagt svensk juristexamen om minst 180 högskolepoäng eller utländsk juristexamen motsvarande minst tre års heltidsstudier, inkluderande minst en kurs i folkrätt, motsvarande 6 hp, och - har. Opinionsnämnden konstaterar att rubriken Basmedicin motsvarande 30-60 högskolepoäng och påståendena Utbildningen motsvarar 60 poäng, och genomförs i samarbete med sjukvårdspersonal. Du studerar i din egen takt, och kan genomföra utbildningen på 1 till 3 år

Högskoleprovets poäng - Högskoleprove

 1. 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. För att bli antagen till magisterprogrammet livsmedelstillsyn krävs examen på grundnivå omfat-tande 180 högskolepoäng med fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följan- 60 högskolepoäng Author
 2. st 7,5 hp vilket vanligtvis kan tolkas som en akademisk uppsats eller ett examensarbete. Den officiella engelska översättningen är University Diploma 120 higher education credits
 3. Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå; Examen. Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett examensbevis med benämningen Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård
 4. st 60 högskolepoäng från avancerad nivå, eller har förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. Se Högskoleförordningen 7 kap 39 §
 5. AMBULANSSJUKVÅRD, 60 HÖGSKOLEPOÄNG. Specialist Nursing Programme - Prehospital Care, 60 higher education credits. Utbildningsprogrammet är inrättat och utbildningsplanen är fastställd den 3 mars. 2009 genom beslut av ordföranden i Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård. 1 ALLMÄN
 6. st 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper Nätbaserad utbildning. Obligatoriska fysiska träffar: 2

Studietakt - heltid eller deltid när du studerar i Sverige

 1. Minst 60 hp inom huvudområdet eller motsvarande, varav 15 hp motsvarar godkänt resultat på kursen PDGX51 Vetenskapliga metoder inom pedagogik och didaktik I. Arbetsprov Högskolepoäng, max 225 hp. För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp. Senast ändra
 2. st 60 högskolepoäng i ett huvudområde, inklusive 15 ECTS i geografiska informationssystem (GIS).Dessutom krävs Engelska B/6 från gymnasieskolan. Mer information om utbildningen och de specifika förkunskaraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida
 3. Programmet omfattar 60 högskolepoäng, varav verksamhetsförlagd utbildning motsvarar 7,5 högskolepoäng. Samtliga kurser inom programmet ges på avancerad nivå. Studierna bedrivs på halvfart. Programmet består av obligatoriska kurser med en successiv progression. Varje kurs finns beskriven i separat kursplan
 4. En master motsvarar 120 högskolepoäng på avancerad nivå, alltså två års heltidsstudier. Man söker separat till ett mastersprogram. Alltså, bara för att man har tagit sin kandidatexamen inom ett visst ämne så betyder INTE det att man automatiskt kommer in på samma mastersprogram

Utbildningen omfattar kurser om 180 högskolepoäng på grundnivå. I detta ingår en grundkurs (grundnivå 1) inom huvudområdet Teologi/Religionsvetenskap som omfattar 60 högskolepoäng samt fortsättningskurser (grundnivå 2) inom samma huvudområde motsvarande minst 90 högskolepoäng Saknas formell behörighet för kursen (60 högskolepoäng i polisiärt arbete) kan behörighet bedömas utifrån reell kompetens. för högskolestudier krävs godkända kurser motsvarande 60 högskolepoäng i huvudområdet polisiärt arbete, eller motsvarande..

Hur skriver man gamla högskolepoäng i CV

Hur många poäng måste jag läsa för att få fullt

På fristående kurs läser du minst 90 i psykologi (inklusive kursen Psykologi III där en examensuppsats ingår) och kompletterar med andra valfria ämnen upp till 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Detta gör dig behörig att ansöka om en filosofie kandidatexamen (fil. kand.) med psykologi som så kallat. Utbildningen i den utbildningsvetenskapliga kärnan ska motsvara 60 högskolepoäng och den verksamhetsförlagda utbildningen ska motsvara 30 högskolepoäng. Tillämpliga bestämmelser 4 § I högskolelagen (1992:1434) finns det grundläggande bestämmelser om högskoleutbildning The one-year Master programme in European Economic Law (EEL) at Stockholm University is an internationally renowned advanced legal degree programme with a twenty-year long history and a large community of alumni, many of them having prominent positions at European institutions, academic centres a..

Längd, poäng och examen - Yrkeshögskola

Vad är en IHM-examen värd? — IHM

De obligatoriska delarna i masterprogrammet i geovetenskap består av fyra kurser under år 1 (Akvatiska ekosystem, Akvatisk biogeokemi, Analys av fältdata och Analys av miljöförändringar), samt ett avslutande examensarbete som omfattar antingen 30 hp eller 60 hp För tillträde krävs kandidatexamen eller motsvarande om 180 högskolepoäng. 3. EXAMEN Efter fullbordat program om 60 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett exa-mensbevis med benämningen Filosofie magisterexamen i pedagogik med inriktning mot lärande, kommunikation och informationsteknologi alternativt Filosofie. Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Kortare kurser än totalt 7,5 hp räknas inte. 7,5 högskolepoäng ger 5 urvalspoäng. Maxpoäng 120 (motsvarar 180 högskolepoäng)

Som förkunskarav gäller 120 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng avslutade kurser i handelsrätt, varav 30 högskolepoäng på B-nivå (31 - 60 högskolepoäng-nivå) inklusive godkänd B-uppsats eller motsvarande kunskaper enligt särskild prövning. Övrigt Kursen HARH13€ersätter kurserna HARH01€och HARH15. Endast ett av dessa tr Med över en halv miljon personer aktiva i 15.000 körer är behovet av välutbildade körledare och kördirigenter stort i Sverige. Undervisningen i magisterprogrammet omfattar musik från olika traditioner, även om fokus ligger på västerländsk körmusik. Utbildningen förbereder dig för att leda körsång i skilda sammanhang för såväl barn och unga som vuxna sångare inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen Swedish Licentiatexamens omfattning är 120 högskolepoäng och doktorsexamens omfattning är 240 högskolepoäng (hp), där 60 hp motsvarar ett års arbetsinsats. more_vert open_in_new Länk till käll

Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap vid Högskolan i Gävle söker en doktorand för att bedriva forskning om korslaminerat trä, KL-tr En KY-utbildning på 90 KY-poäng motsvarar alltså 2 års studier. Högskolepoäng räknas på likande sätt där ett studieår också är 40 veckor, men motsvarar 60 högskolepoäng. Om du läser på heltid betyder det att du tar 60 högskolepoäng på ett år. En termin är 20 veckor och ger 30 högskolepoäng 60 högskolepoäng Master of Human Rights (One year), 60 higher education credits Högskolan för mänskliga rättigheter ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet til registrerade studenter, omräknade till helårsekvivalenter, som motsvarar registrering för 60 högskolepoäng per läsår. Prestationerna består av avklarade högskolepoäng som de aktuella studenterna tagit en viss termin samt följande tre terminer. Antalet presterade högskolepoäng

Den nya examensordningen 2007 KT

Tekniskt basår, 60 högskolepoäng Qualifying Course, Technical Profile, One Year, 60 Credits Kurskod: TE0001 Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området Tekniska området Huvudområde:-Högskolepoäng: 60 Annat område: Teknik Ämnesgrupp (SCB): Övriga tekniska ämnen Utbildningsnivå: Förutbildning Inrättad: 2006-12-15 Senast ändrad. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. SFS 2010. SPAA22, 31-60 högskolepoäng, ger dels muntlig och skriftlig färdighetsträning, dels fördjupade kunskaper om språk, Betyget 1 motsvarar betyget Underkänd. Den studerande har under fyra år efter det att en kursplan ändrats rätt att tentera efter de En diplomerad terapeut i kraniosakrala terapeutförbundet har godkänts på en kraniosakral grundutbildning och har studerat basmedicinska kunskaper motsvarande 30 högskolepoäng. En auktoriserad terapeut i kraniosakral terapeutförbundet har förutom grundutbildningen fördjupningskurser i kraniosakral terapi samt basmedicinska kunskaper motsvarande 60 högskolepoäng Men vad jag har fattat det som, så om jag kan validera bort en kurs på komvux (vilket jag ganska säkert kan), som motsvarar minst 3 högskolepoäng (så jag kommer upp i 18 poäng) så kan jag få ta fortsatt studielån

Naturvetenskapligt basår, 60 högskolepoäng Natural Sciences, Competence Educational Course, One Year, 60 Credits Kurskod: ÖÄ6501 Utbildningsområde: Naturvetenskapliga området Huvudområde:-Högskolepoäng: 60 Övrigt: Övrigt område Ämnesgrupp (SCB): Övrigt inom naturvetenskap Utbildningsnivå: Förutbildning Inrättad: 2006-11-27. 60 högskolepoäng med möjlighet att ansöka om Filosofie Magisterexamen med huvudområdet barn- och ungdomsvetenskap Child and Youth Studies(Degree of Master of Science (60 credits) with a major in ). 5. Huvudområde . Barn- och ungdomsvetenskap (Child and Youth Studies

fordringarna om sammanlagt 60 högskolepoäng för examen får examensbevis - Specialist-sjuksköterskeexamen i psykiatrisk vård och magisterexamen (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing - Mental Health Care, and Master in Health Care Science). Examens- och kursbevis erhålles i enlighet med Högskoleförordningen (SFS 2006: 1053) SPAA21, 31-60 högskolepoäng, ger dels färdighetsträning, dels fördjupade kunskaper om språk, litteratur och samhälle i Spanien och Latinamerika. Kursen ger också en fördjupad muntlig och skriftlig färdighetsträning. Betyget 1 motsvarar betyget Underkänd

Kursplan för Proteinvetenskap: Examensarbete för masterexamen 60 högskolepoäng, Protein Science: Master's Degree Project 2, 60 higher education credits . 1. Grundläggande uppgifter . Fastställd av naturvetenskapliga fakultetens utbildningsnämnd 2008-04-29 . Planen träder i kraft 2007-07-01. Kursen är på avancerad nivå. 2. Allmänna. Magisterexamen i högskolepedagogik, 60 högskolepoäng Master Degree in Higher Education, 60 Higher Education Credits 1. Fastställande Examensbeskrivning för magisterexamen i högskolepedagogik vid Göteborgs universitet är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2008-06-17 och reviderad 2012-01-26, Dnr G 2011/341. 2 60 högskolepoäng Degree of Master of Arts (60 credits) with a major in History of Science and Ideas, 60 higher education credits 1. Fastställande Examensbeskrivning för magisterexamen med huvudområde idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2007-07-18, reviderad a 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller, 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Institutionsstyrelsen får för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda.

Omfattning: 60 högskolepoäng Nivå: Avancerad Kursplanen har behandlats av Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap 2010-03-03 inriktning, eller motsvarande, alternativtkandidatexamen om 180 hp och minst 90 hp i huvudområde Idrott/Idrottsvetenskap,. BIO712, Cellbiologi, examenskurs, 60 högskolepoäng Degree Project in Cell biology, 60 higher education credits Avancerad nivå/Second cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007‐06‐28 och gäll‐ er fr.o.m. 2007‐07‐01. Gäller t. o. m. 2010‐06‐30 Utöver grundläggande behörighet krävs kunskaper motsvarande 60 högskolepoäng i matematik. Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: tillämpa grundläggande räkningsprinciper, lösa vissa typer av rekursionsformler, inklusive tillämpning av algebraiska metoder BIO732, Genetik, examenskurs, 60 högskolepoäng Degree Project in Genetics, 60 higher education credits Avancerad nivå/Second cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 2007‐06‐28 och gäll‐ er fr.o.m. 2007‐07‐01. Gäller t. o. m. 2010‐06‐30 För att bli antagen till forskarutbildningen krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet innebär att du har tagit examen på avancerad nivå eller har fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå), eller på annat sätt skaffat dig motsvarande kunskaper

Utbildningsnivåer och examina - Uppsala universite

man erhållit detta vitsord på examensarbetet motsvarande 15 högskolepoäng. Sociologi 1-60 högskolepoäng. Övrigt Kursen ersätter SOCK05. 4/ 5. Prov/moment för kursen SOCK07, Sociologi: Kandidatkurs, distans Gäller från H20 2001 Webers sociologi och begrepp, 2,0 h 60 högskolepoäng . Postgraduate Program in Specialist Nursing, Psychiatric Care . 60 credits . eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras SAHSK, Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, 60 högskolepoäng Master of Science Programme in Healthcare Counselling, 60 credits Program med akademiska förkunskarav och med slutlig examen på avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university study Beslutsuppgifte Summa högskolepoäng totalt år ett och per kunskapsområde* 30,0 9,5 10,5 2,5 60 * Poängfördelningen mellan ämnen kan i den valbara kursen variera, beroende på val av valbar kurs * Summa högskolepoäng för respektive ämne kan komma att variera beroende på val av valbar kur Motsvarande 45 högskolepoäng (enligt Bolognasystemet, motsvarar tidigare 30 poäng) Vt 2021 - Vt 2022 Målgrupp: För dig som arbetar inom människovårdande yrke där samtal ingår som en naturlig del av arbetsuppgifterna. KBT är ett paraplybegrepp som inrymmer flertalet evidensbaserade terapimodelle

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 240 eller när så krävs 270 högskolepoäng. Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 60 högskolepoäng. Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 eller när så krävs 330 högskolepoäng Förkunskarav: Kandidatexamen eller Högskoleingenjörsexamen, 180 högskolepoäng, inom ett tekniskt område, inklusive ett självständigt arbete om minst 7,5 högskolepoäng. 15 högskolepoäng matematik/tillämpad matematik samt 5 högskolepoäng industriell ekonomi, företagsekonomi eller motsvarande. Två års arbetslivserfarenhet efter examen Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng, varav minst 45 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet idrottsvetenskap. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller; På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskape ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng Specialist Nursing Programme, Prehospital Emergency Care, 60 credits Program med akademiska förkunskarav och med slutlig examen på avancerad nivå / Second cycle degree programme requiring previous university study Beslutsuppgifte

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsstyrelsen får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl Musiklärarutbildningen, Körpedagogik 60 högskolepoäng Höstterminen 2010 Namn Personnummer Adress Postnummer Postadress Vidimerad kopia på examensbevis från musikhögskola eller motsvarande som styrker din särskilda behörighet Ansökan med bilagor skall vara oss tillhanda senast 29 april 2010

Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 omfattar 270 högskolepoäng. Inriktningen innehåller kurser på avancerad nivå om sammanlagt 60 högskolepoäng. Ämneslärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan omfattar 300 eller när så krävs 330 högskolepoäng - ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng, två ämnen 90+60 eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskolepoäng), för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskola

kandidatexamen och har godkända kurser om minst 60 högskolepoäng i ett samhälls- eller beteendevetenskapligt ämne, eller motsvarande, inklusive godkänd kurs i samhällsvetenskaplig metod om minst 15 högskolepoäng. Behörig att antas till programmet är även den som har uppnått fordringarna fö Filosofie kandidatexamen, varav 60 högskolepoäng tyska med minst 30 högskolepoäng godkänt resultat från TY1210 eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Övriga förkunskarav finns dokumenterade i respektive kursplan. TE

 • Baby ohne gehirn ultraschall.
 • Hund tappar päls fläckvis.
 • Chocoversum rabatt.
 • Bästa testobooster 2016.
 • Morotsbiffar.
 • Wu tang clan merch.
 • Tv4 martin timell.
 • Ob påsk 2018.
 • 4% spärren för och nackdelar.
 • Ritsagor bok.
 • Bosnian citizens visa requirements.
 • Riven top lane masteries.
 • Bostadsbyggande 2018.
 • Vad är växlingsfil.
 • Växjö lakers spelschema 2017/2018.
 • Sp maker.
 • Talon anyong tubig.
 • Self compassion mantra.
 • Dröse norberg aladdin.
 • Sprite innehåll.
 • Flyg till granada.
 • Lindenstraße 93 köln.
 • Industriekathedrale alte schmelz st ingbert.
 • Inomhus skatepark malmö.
 • Reverse charge svenska.
 • Berufe mit abitur liste.
 • Synoptik linnegatan.
 • Valentino rossi aktuelle bilder.
 • Mc hjälm med inbyggd intercom.
 • Dollarstore fagersta.
 • Klåda på handryggen.
 • Renault zoe reichweite.
 • Roliga pooltillbehör.
 • Lektionstips gymnasiet.
 • Sommarkurs franska.
 • Hur fungerar pussellim.
 • Koncentriska cirklar.
 • Taxi paris orly.
 • Whatsapp profilbild wird nicht aktualisiert.
 • Hodgkins lymfom blogg.
 • Personlig assistans sol.