Home

Uppföljning av projekt

Jag undviker projektplaner i datorn och har istället börjat använda visuell projektplanering med ibland daglig uppföljning. Projektgruppen skall tillsammans skapa en stor plan som sätts upp på en vägg på en plats där alla kan se den och där projektet samlas för möten Uppföljning av projekt är viktig för planeringen utav nästa projekt. Med detaljerad information om hur tidigare projekt har gått, kan man hitta de möjligheter och fallgropar som orsakat tidigare utfall. QBIS ger underlag som kan följas upp från planeringsfasen till avslutningen av varje projekt Beskrivning av indikatorsystem 2014-2020. Mål och uppföljning horisontella principer, inkl resursfördelning. Uppföljning horisontella principer. Indikatorlista. Performance data quality audit. (Dokumentet är en handledning till revisionsmyndigheterna och visar vad som kan kontrolleras vid en revision av deltagarrapporteringen hos ett projekt

Kasta inte bort din förmåga till effektiv uppföljning av projekt. Få tips på hur du ska gå tillväga i en 6 minuter lång video lämpade för större projekt och enklare metoder för uppföljning av mindre insatser. Den kartläggning som gjorts i projektet visar att det är angeläget med en förbättrad uppföljning av insatser i energi- och klimatarbetet och förslag till fortsatt utvecklingsarbete lämnas Uppföljning och utvärdering liknar varandra på flera sätt. För verksamhet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden gäller följande: Uppföljning handlar om vad projekten gör, alltså aktiviteterna och deras utfall

Tips från projektcoachen - Uppföljning

 1. En annan bara på ekonomisk status i projektet. En tredje typ av statusrapport kanske fokuserar på resurser etc. Se även en checklista för statusrapportering Etiketter allmänt om projekt, Gratis dokumentmallar, uppföljning
 2. framgångsrik uppföljning av affärsnytta inom IT-projekt så att måluppfyllelse kan säkerställas. Även undersöka om utformning av projektmål kan bidra till att underlätta uppföljnings aktivitet. Undersökningen genomförs som en kvalitativ studie där en verksamhet inom små oc
 3. Uppföljning. Att direkt markera genomförda och godkända aktiviteter direkt i Tidsplanen är ett bra sätt att hålla koll på projektet. Även påbörjade aktiviteter kan markeras med en särskild färg. Detta kan också kallas Uppföljningsplan. En linje i tidsplanen som anger det aktuella läget för projektet kallas nulinjen
 4. Beskrivning Ett viktigt styrinstrument inom projekt är tidsplanen, som är ett underlag för bedömning och uppföljning. Tid kan också räknas på olika sätt inom projekt, man måste skilja på varaktighet och ren arbetstid. Den förra innebär att semestrar och andra uppehåll räknas in i tidsplanen, den senare ren arbetstid. Tidsplanen
 5. styrning, redovisning och uppföljning av projekten aktualiserats. Projekt kan löpa över flera år, över årsbokslut eller under kortare perioder inom ett företags verksamhetsår. Vid längre projekt ökar utmaningarna med att behålla kontrollen över projektets olika delar

Fördelen med att använda ett Ganttschema är att man får en bra överblick av den data man vill presentera. Med vårt Ganttschema i Excel kan du enkelt exempelvis planera korta eller långa projekt. Du har även möjligheten att sätta upp milstolpar under projektets gång för enkel uppföljning. Ladda ned vårt Ganttschem Uppföljning innebär att man observerar och registrerar de aktiviteter som äger rum i ett projekt. Det är en rutinmässig process som görs för att samla in information om alla aspekter av ett arbete - bra som dåliga. Utvärdering betyder att man systematiskt granskar ett pågående eller avslutat projekt.Det görs genom att analysera den insamlade informationen och jämföra den med de. Ett projekt har en planering av tider och kostnader för mänskliga och materiella resurser. Det finns en temporär projektorganisation där deltagarna har klart definierade arbetsuppgifter och ansvar som upplöses när projektet har avslutats. Projektets planering, genomförande och uppföljning leds av en projektledare

Uppföljning av projekt A - lärare skickad 24 sep. 2015 00:00 av Viveca Dahl Fyll i nedanstående utvärdering senast fredag 2/10. resultatet använder vi dels i vårt SKA-arbete, dels som underlag till vårens projekt Uppföljning av efterbehandlings-projekt inom gruvsektorn. Uppföljning av efterbehandlingsprojekt inom gruvsektorn - Åtgärder, kostnader och resultat 5 Beställningsadress: Naturvårdsverket Kundtjänst 106 48 Stockholm Tfn: 08-698 12 00 Fax: 08-698 15 15 E-post: kundtjanst@naturvardsverket.s I Kuben, som är universitetets systemverktyg för uppföljning och analys, finns ett paket med basrapporter avsedda för uppföljning och analys. Logga in i Kuben. Genom att analysera det ekonomiska utfallet systematiskt erhålls information som är till stöd för ledningen av verksamheten

Projektledning teori 2

Projektuppföljning - Uppföljning av projekt med QBIS

Uppföljning av projekt inom aktionsforskande bibliotekarier Under hösten 2015 och våren 2016 genomfördes en första forskningscirkel för utveckling av bibliotekens läsfrämjande arbete i samarbete mellan Region Skåne och Malmö högskola Portföljstyrning är en metod för att ge ledningen kontroll över organisationens projekt. Genom att hantera projekten på rätt sätt kan organisationer maximera de ekonomiska fördelarna samtidigt som riskerna kan begränsas.. Portföljstyrning ger förbättrade kontroll över vilka projekt som ska påbörjas, hur påbörjade projekt går, samt resultatet av avslutade projekt Riktlinjerna för uppföljning i skyddade områden och projektet biogeografisk uppföljning bygger bl.a. på rapporten Uppföljning av Natura 2000 i Sverige (Naturvårdsverket rapport 5434), som Naturvårdsverket har tagit fram tillsammans med ArtDatabanken och länsstyrelserna

Uppföljning av projekt A - lärare skickad 24 sep. 2015 00:02 av Viveca Dahl Ett uppföjningsformulär finns på Skolledningen informerar. Fylls i av alla (ensam eller tillsammans med en kollega), senast fredag 2/10. /Carina, Håkan och Viveca. Comments. Sign in | Recent Site. Pågående projekt Undermeny för Pågående projekt. Group Violence Intervention (Sluta skjut) Uppföljning av tillämpningen av sexköpsbrott. Mer information kommer senare. Kontakt. Tegnérgatan 23, 111 40 Stockholm. 08-527 58 400 Fokus ligger på hur har projekt utvecklats, eventuella förändringar, preliminära resultat och plan för kommunikationen av kommande resultat. RJ:s vd fattar efter uppföljningen ett beslut om ett RJ Projekt kan godkännas eller om det krävs en fördjupad uppföljning Tid- och projekthantering. Oavsett storlek och oavsett tjänster så behöver företag som fakturerar sin tid ett effektivt verktyg för att hantera sina projekt, från uppstart till uppföljning och fakturering

Hur ska mitt projekt följas upp och utvärderas? - esf

Med uppföljning avses främst insamling av information om indikatorer kopplade till i första hand kvantitativa mål (hur många, hur mycket, fördelning mellan utskrivningsorsaker etc.). Det är viktigt att varje projekt har säkerställt hur uppföljningen av verksamheten och dess koppling till de nationella indikatorerna finns med från början Ekonomisk uppföljning av projektet ska ske månatligen. Underskott är inte tillåtet. Om ett underskott ändå skulle uppstå belastar det resultatet på respektive verksamhet. Detta ska undvikas, då skattemedel inte är avsedda till att finansiera underfinansierade projekt Uppföljning av VINN projektet - slutrapport 9 kompetenser inhämtat utanför det akademiska utbildningsområdet. VINN projektet var en del i denna satsning. Syftet med VINN-projektet var att tidigt kartlägga, bedöma och dokumentera den reella kompetens so Projektet vill också bidra med kunskap om kommunernas förutsättningar att införa och vidmakthålla arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. Projekt SU-Kvinnofrid pågår 1 september 2019 till och med 31 december 2020 och genomförs i samverkan med de regionala samverkans- och stödstrukturerna för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård (RSS) Två av Assemblins discipliner i Stockholm, VS och el, har under den senaste tiden drabbats av projekt- och lönsamhetsproblem. - Framför allt handlar det om bristande uppföljning och styrning i våra projekt, samtidigt som Stockholmsmarknaden är tuff med hög konkurrens

Så lyckas du med effektiv uppföljning av projekt Webforu

 1. Målet med uppföljningen är att möjligheter, hinder och utmaningar synliggörs och lyfts fram regionalt och nationellt samt utgör underlag för policyförändringaroch implementering. Projektet ska även stödja uppdraget generellt när det gäller samverkan såväl inom projekten som mellan projekten
 2. Uppföljning av projektet Spontana boksamtal: Om att arbeta läsfrämjande under bemannad tid på ett meröppet bibliotek Lotta Bergman, Malmö universitet Under hösten 2015 och våren 2016 genomfördes en första forskningscirkel för utveck-ling av bibliotekens läsfrämjande arbete i samarbete mellan Region Skåne och Malmö högskola
 3. säkring av de projekt som Integrationsverket stödjer har vi utarbe-tat denna lathund. I första hand är det tänkt att de projekt som som både uppföljning och utvärdering använder sig av liknande mätmetoder för data. Den viktigaste skillnaden är att man vi
 4. Uppföljning och utvärdering av projekt Sagsjön 2016 Rapport: Morgan Johansson Foto (om inte annat anges): Morgan Johansson Onsala Biokonsult AB, 2016 Mejerivägen 11 439 36 Onsala onsalabiokonsult@telia.com Telefon: 0300 - 611 07 Mobil: 070 - 776 19 43 . 3 Innehållsförtecknin
 5. Dokumentbeteckning: 2018:083 Den här rapportens syfte är att beskriva Trafikverkets arbetssätt för kontroll och uppföljning av leverantörernas arbete i komplexa projekt. Det vill säga hur vi i våra stora projekt ska arbeta för att säkerställa att vi får rätt kvalitet på innehållet i det arbete vi har beställt, i rätt tid och till rätt kostnad
 6. Uppföljning av projekt Haparandabanans vattenanknutna åtaganden, naturmiljöeffekter och miljömål Hanna Östrén Haparandabanan, den järnväg för godstrafik som går mellan Boden och Haparanda, byggdes för närmare 100 år sedan och stora delar av järnvägssträckan är i dåligt skick
 7. Planeringsenheten ansvarar för en årlig uppföljning av universitetsgemensamma projekt. Vid uppföljningen ska denna rapport fyllas i av projektledaren. Slutrapport. Inför avslut av projekt ska en slutrapport sammanställas enligt denna mall. Slutrapporten fastställs av rektor eller styrelse, och först därefter avslutas projektet

Följ upp, utvärdera och arbeta med lärande - Tillväxtverke

 1. Vi söker dig som erfarenhet av liknande projekt, troligen är du ekonom eller controller. Du gillar siffror och uppföljning. Du är duktig på att hämta in den information du behöver från de personer som ska leverera till dig och du är självklart en lagspelare
 2. En uppföljning av Hållbara Hökarängen Projektet Hållbara Hökarängen pågick under åren 2011-2015 och var en satsning mellan Sustainable Innovation, White Arkitekter och Stockholmshem. Syftet var att förbättra områdets status och öka viljan bland de boende att bo kvar
 3. Med uppföljning menas den kontinuerliga avstämning som stiftelsens kansli genomför av den anslagsgivande verksamheten. Slutrapportering av beviljade projekt ska göras senast ett år efter anslagsperiodens slut, via ett webbaserat formulär som nås via Min sida
 4. Uppföljning av projekt Fadderhem i Uppsala. Organisation: Socialnämnden Mötesdatum: 23 augusti 2018. Det här är ett beslutsunderlag. För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp. Dokument. 9. Uppföljning av projekt Fadderhem i Uppsala . PDF, 19 KB | Lyssna

Uppföljning av mark- och exploateringsbudget för projekt KSN-2019-03709 Beslut Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutar för egen del 1. att godkänna uppdaterad prognos för samtliga projekt inom mark- och exploateringsverksamheten enligt ärendets bilaga 1 och 2, samt 2 Vi vill känna oss trygga med att projektet är relevant, genomförbart och att samarbetsparten har förmåga att uppnå målen och hantera Sidas pengar på ett korrekt sätt. 2. Rapportering och löpande uppföljning. När projektet är i gång jobbar Sida aktivt med uppföljning Många av de projekt som har beviljats medel har också haft effekt inom eller utanför universitetet, vilket är positivt och i enlighet med utlysningarnas syfte . Beslut om utlysning och beviljande av medel. Uppföljning av rektors kvalitetsmedel - tematiserad lista omgång 1 och 2 (628 Kb

Om projekten Uppföljning av Bokstart De samverkande aktörerna, valda metoder samt målgrupper i bokstartprojekten. Hembesök är vanligast -ca 70 % erbjuder. Oftast medarbetare från biblioteken --men i de fall BHV deltar beskrivs det också ofta som positivt Projekt - Uppföljning av biståndsbeslut Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att godkänna projektgruppens slutrapport om uppföljning av biståndsbeslut. Ärendebeskrivning Projektet Uppföljning av biståndsbeslut beslutades av äldrenämnden i maj 2013. Äldrenämnden har tagit del av två delrapporter under projekttiden

3 Uppföljning av gemensamma e-förvaltningsprojekt.. 16 3.1 Tre av de fyra utvärderade nyttor som hittills skett hos statliga myndigheter till följd av projekten Elektroniska fakturor, Elektroniska beställningar, Elektroniska legitimationer samt Säke Ansökan projekt - Stödjer del av processen ansökningar av medel från externa finansiärer. Lösningen innehåller följande funktioner: Mallar som stöd för att hantera finansiärers olika krav. Budgetering, planering, prognostisering och uppföljning av utfall i projekt Grönytefaktorn är ett planeringsredskap som används för att säkerställa en viss mängd vegetation eller vatten i en byggd miljö både på kvartersmark och på allmän plats. Här har vi sammanställt vad en grönytefaktor är, hur den kan användas i PBL och olika exempel på modeller. Vad är en grönytefaktor Grönytefaktor är ett arbetsredskap för att säkerställa att gröna. Uppföljning av av projektet rätt till önskad sysselsättningsgrad på Sandrinoparken Slutrapport maj 2018 Bo Davidsson FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete Kommunerna i Boxholm, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög samt Linköpings universitet. 1 På uppdrag av regeringen har Havs- och vattenmyndigheten följt upp Sveriges maritima strategi. I uppdraget ingick att bygga vidare det uppföljningssystem och de indikatorer som tagits fram för årlig och fördjupad uppföljning, inom ramen för tidigare regeringsuppdrag. Uppföljningen genomfördes i samarbete med ett stort antal nationella myndigheter och redovisades den 31 augusti 2020

Gratis mall för statusrapportering i projekt

 1. 10 Uppföljning av stöd för innovativt byggande Boverket - att projektet inte bedömts öka byggandet av bostäder för unga, - att projektet inte bedömts följa gällande byggregler, - att projekten rangordnades, - att erhålla en geografisk spridning och en variation av åtgärder
 2. Verksamheter som kan delta i projektet är de som redan bedriver någon form av uppföljning, men också verksamheter som i nuläget inte använder sig av systematisk uppföljning - men som är intresserade av att med forskarstöd börja göra det. En förutsättning för deltagande är att verksamheten kan tillhandahålla en kontaktperson samt att det finns en möjlighet att avsätta tid.
 3. Arbetet med projektet har delfinansierats genom medel från Vinnova. Vinnovas sammanfattning av projektet. Läs mer om projektet. Projekt för kunskap om barns hälsa och vaccinationer. Utvärdering (2018-) Implementering av insatserna avslutades 2017. Sedan dess pågår uppföljning och utvärdering av aktiviteterna
 4. Nu finns forskningsmedel att söka inom Vindval, etapp IV. Totalt omfattar utlysningen cirka 11 miljoner kronor. Energimyndigheten välkomnar projektförslag på området uppföljning av vindkraftsetableringar i Sverige. Sista ansökningsdag är 2021-01-12..
Solceller företag - Solarscandinavia

Omfattade sammanställning och analys av tidigare utförda samt planerade mätningar. Samfinansiering med Pålkommissionen. Slutredovisningen utgörs av rapporten Höghus Lilla Bommen, Göteborg. Uppföljning av kohesionspålning i mäktiga lerlager av Peter Claesson, Gunnar Holmberg och Jan Romell Resultaten från inventeringen visar att restaureringarna som gjorts inom projektet LIFE Coast Benfit har haft en mycket stor effekt på graden av igenväxning och hävd. Innan åtgärderna gjordes var 43 % av de skyddsvärda träden igenväxta av sly eller skog. Efter åtgärderna var i princip alla dessa träd fria från igenväxning Beräkningen av personaldimensioneringen. Utförandet av personaldimensioneringen följs upp med en tre veckors period. År 2020 genomförs uppföljningen under veckorna 45 - 47. År 2021 tar uppföljningen plats i maj och november. Beräkningsformeln som används vid uppföljningen av personaldimensioneringen beskrivs i ett exempel nedan Studie 2, en nationell studie jämfor mellan kommuner, om implementering av utbildning och it-stod resulterade i kad systematisk bedömning/uppföljning av klienter. Studie 3 fokuserar på om det evidensbaserade förhållningssätt bidragit till förändringar på klientnivå (n=20,000) i fråga om arbete, dödlighet, slutenvård, fängelsevistelser och sjukskrivningar uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet. En handlingsplan finns framtagen men är inte formellt beslutad av regiondirektören. I handlingsplanen anges ett antal aktiviteter, vilka flera berör regionala utvecklingsprojekt finansierade genom anslag 1:1: 4. Att kontinuerlig uppföljning av pågående projekt sker

Propagandabild: Nordisk front mot bankkartellen | Nordfront

uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal Beslutad av barn och utbildningsnämnden 19 december 2019, § 149. 2.1 Linjeorganisation, projekt och processer Som en del av styrmodellen ingår att styra och genomföra olika uppdrag och uppgifter utifrån frågans ar Projektets syfte är att: - Utveckla metoder för kontinuerlig uppföljning av mått och sågsöm. The project aims to: • Develop methods for continuous monitoring of metrics and sågsöm. Användningsexempel. Användningsexempel för uppföljning på engelska. Dessa meningar kommer från.

Genomföra projekt - Projektmallar

En uppföljning av omställningen till Nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker görs vid rätt tid och ger effekt. Dagens utvecklingsmått, indikatorer men även studier är anpassade efter gårdagens vård och omsorg. Staten och SKR försöker nu hitta rätt metoder och mått för att följa omställningen Uppföljning av resultat för vårdcentraler, både offentliga och privata - möjlighet till forskning. En intervention för bättre blodtrycksbehandling i primärvård startar under 2018 PURE-projektet (Prospective Urban Rural Epidemiological), Kristina Bengtsson Boström, Paolina Weidinger, Ulf Lindblad Många av de projekt som har beviljats medel har också haft effekt inom eller utanför universitetet, vilket är positivt och i enlighet med utlysningarnas syfte . Uppföljning av rektors kvalitetsmedel - prorektors presentation Lärarkonferens 2018 (298 Kb) 2017 - Omgång 3

Länsstyrelsen Östergötland är en modern myndighet som arbetar med samhällsutveckling i hela länet. Vi får våra uppdrag från regeringen och har många kontakter med myndigheter, kommuner och andra intr § 6. Uppföljning av projekt ( sekrete ss) Förelåg tjänsteutlåtande 201 4-09 -15 . Styrelsen beslutade följande. Föreliggande rapport om uppföljning av projekt godkänns. § 7. Förvärv av tomträtt ± rapport ( sekretess ) Förelåg tjänsteutlåtande 201 4-09 -16 . Styrelsen beslutade följande Uppföljning; Om projektet; Informationsmaterial vattenverksamheter; Markavvattning; Antingen kan tillsynsmyndigheten själv göra uppföljningen på plats eller så begärs uppgifter in från den berörda så att det går att göra en uppföljning utifrån foton etc. Mall till brev till berörd för uppföljning av föreläggande. I uppföljningen ligger även ansvaret för koordinering av olika initiativ. PMO är den enda organisatoriska del som har överblick på samtliga initiativ. Därför bör det vara representerad i styrgrupper för de mest kritiska projekten och finnas som stöd till samtliga projekt

Sedan 2009 sker en årlig uppföljning av de universitetsgemensamma projekten till universitetsstyrelsen men genom ett styrelsebeslut den 20 februari 2014, som gäller tills vidare, har styrelsen delegerat uppföljningen till rektor (FS 1.1.2-20-14). Beslut Rektor beslutar att fastställa Uppföljning av universitetsgemensamma projekt 2016 Haparandabanan, den järnväg för godstrafik som går mellan Boden och Haparanda, byggdes för närmare 100 år sedan och stora delar av järnvägssträckan är i dåligt skick. För att klara mor. Syftet med projektet har varit att göra länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering effektivare och av bättre kvalitet. På så sätt skapas förutsättningar för en bättre kontinuitet på uppföljningen, och som en följd av detta att kommunernas tillsyn förbättras Uppföljning av projekt S3 - 3p. 2h. Actions. Anton Grönwall moved Uppföljning av projekt S3 - 3p higher Anton Grönwall moved Uppföljning av projekt S3 - 3p from Product backlogg to Klar, Sprint 3 Anton Grönwall changed description of Uppföljning av projekt S3 - 3p

Styrning och uppföljning av projekt Älvstaden Älvstaden är nordens största stadsutvecklingsprojekt. Arbetet med Älvstaden följer av den politiskt beslutade Vision Älvstaden som kommunfullmäktige fattade beslut om år 2012. Enligt visionen ska 25 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser skapas fram till och med år 2035 Hur huvudmannen ger elever möjlighet att medverka, med hänsyn till deras förmåga, i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna. Hur huvudmannen beskriver att Skapande skola-projekt på sikt kan medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolans eget arbete med konst och kultur Uppföljning projekt lokaler Uppföljning av planerade lokalprojekt görs utifrån Lokalresursplan 2019-2028, antagen av kommunfullmäktige 2018-03-05. Lokalresursplanen redogör för kommunens behov av lokaler och vilka lokalprojekt som ska genomföras. Strategisk planerin

Propagandabild: Oppose the Kalergi Plan | NordfrontFlödet ur projektledarens perspektiv - Wenell

bestående av modellkomponenter kopplade till flertalet specifika områden. Projektet fick ett positivt beslut vilket gjorde att arbetet kunde dra igång i början av 2015. Projektet låg verkligen i tiden då inte bara samverkan utan även uppföljning av densamma är ett påtagligt tema både i Sverige och internationellt UPPFÖLJNING AV EKONOMIN Kapitel 9, sid 243-258 _____ Sara Mejtoft, universitetsadjunkt sara.mejtoft@umu.se 2014 Projektekonomi • Kalkylera kostnader och PROJEKT PÅ RÄTT KURS Löpande uppföljning • Viktigt med löpande uppföljning • Följ upp resultat mot tidpla Systematisk uppföljning av öppenvården för barn och unga i Gävleborgs län FoU Välfärd vid Region Gävleborg har fått i uppdrag av länets socialchefer att assistera länets kommuner i arbetet med att ta fram en länsgemensam modell för att bedriva systematisk uppföljning av de insatser som beviljas barn och unga Uppföljning av full kostnadstäckning Uppföljningen av att kärnverksamheterna bär sina fulla kostnader behöver göras för varje verksamhet som helhet, d v s både för alla kostnadsbärare och för fördelningsaktiviteten (990099) och eventuella andra gemensamma aktiviteter som använts i kärnverksamheten den uppföljning av 7 investerings- och 3 planeringsprojekt som vi härmed presenterar. Av åtta projekt vi besökte under arbetet med en tidigare rapport (Gustavsson & Elander 2013b) var det inte alla som explicit hade formulerat sociala mål och där blev vår roll som forskare delvis att under samtalen leda in tankarna i det spåret

Region Östergötland - Kompetensprocessen inom LandstingetVilka behov av framtida stöd har anhöriga till barn och

Tidsplan - Projektmallar

Sammanfattning inkl statistik från System för uppföljning av samverkan, SUS. sid 3 Könsuppdelad statistik sid 4 Verksamhetsberättelser från finansierade insatser/projekt: sid 8 Bengtsfors En väg in för vuxna, Bengtsfors sid 8 Åmål Ung-Vux centralen/Drivhuset, Åmål sid 1 Uppföljning av stora investeringar och projekt > 50 mnkr Rapportperiod: 2015, T2 Belopp i mnkr Rapportansvarig: Fredrik Laigar Projekt Stadsdel Bedömd Antal Beslutad investering Netto-nuvärde Upparbetat Budget helår Ack. Utfall Prognos Prognos Nettonuv ärde Anm projekt-start lgh/ lokaler Area Tidpunkt *Strategiska Investeringar elle

Jönköpings Fiskeribiologi AB » Svartån, Tranås kommun

Excelmallar - Excelspecialiste

Projektspecifik uppföljning - viktigt för beställare! Nu finns alltså möjlighet till projektspecifik uppföljning kring hur mycket spill som samlats på ett visst projekt. Uppföljning av avfallshantering på projektnivå är högaktuellt för beställarna. Därför är det ett bra argument att lyfta fram i samband med GBR Golvåtervinning Med komplett affärsstöd och uppföljning får ni full insikt i era projekt. Visma PX består av en stor omfattning standardrapporter riktade mot tidrapportörer, uppdragsledare, avdelningschefer eller den administrativa kärnan Sammanfattning av Uppföljning av regionala tillväxtåtgärder. Med fokus på resultaten. Statskontoret har på uppdrag av regeringen utrett hur uppföljningen av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska kunna fokusera mer på resultatet av insat­serna som får medel Forskargruppen Health Economics and Policy har ett kontinuerligt samarbete med Region Stockholm och bedriver uppdragsforskning genom Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS). Vi genomför hälsoekonomiska uppföljningar och bidrar med beslutstöd och metodexpertis. Nedan presenterar vi några av våra projekt Du får en värdefull samling verktyg inom planering, uppföljning och styrning av projekt och kunskapen att applicera dem i rätt situationer. Efter kursen: Behärskar du en verktygslåda full av kraftfulla projektledningsverktyg; Kan du principerna för framgångsrik planering, uppföljning och styrning

SÅ ARBETAR VI MED UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Hand in Han

• Uppföljning och styrning av projekt • Mål och målformulering • Projektplanering • Intressentanalys och riskidentifiering. Som projektledare har du ett stort och viktigt ansvar för att tidplan och budget hålls inom ramarna och att leverans sker enligt den specifikation som gäller Syfte och mål. Projektet syftar till att utveckla och pröva modeller för lärosätesintern uppföljning av samverkan baserade på set av noggrant utvalda kvantitativa och kvalitativa indikatorer anpassade till såväl olika ämnesområden som lärosätens olika profiler Projekten är av varierad storlek och spridda över hela Sverige. Följande projekt har studerats: 1 Väg E22 Hurva Rolsberga Uppföljning av Trafikverkets totalentreprenader. (Trafikverkets beteckning: TRV 2019-27984 Trafiksäkerhetsgranskning - en uppföljning av vad som gjorts hittills) Trafiksäkerhetsgranskning - en uppföljning (pdf-fil, 894 kB, öppnas i nytt fönster) Projektet har utförts under 2019. Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond Uppföljning av projektet Geriatriskt stöd i Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län Olika professioners erfarenheter av samverkan inom projektets ram (2014-2016) Ingegerd Skoglind-Öhman Kerstin Björkman-Randströ

Kontakt - Finsam Örebro Län

Guide hur du planerar och genomför projekt - Företagande

Den här rapporten behandlar en utvärdering och uppföljning av ett olycksförebyggande projekt som drivs av räddningstjänsten i Landskrona och Svalövs kommuner. Projektet startades efter ett möte med en grupp av myndigheter (inklusive Räddningsverket) och organisationer som arbetar med olycksförebyggande frågor uppföljningar av vårdvalsavtal och övriga relevanta rapporter som HSN/HSf har tagit fram. Intervjuer har utförts med företrädare för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och en patientorganisation. Granskningen har genomförts av Anna Nording (projektledare) och Ylva Galyas. 3 Ramverk för uppföljning av vårdva

Uppföljning av projekt A - lärare - Skolledningen informera

Sedan 2012 har vi projekterat mer än 100 genomförda projekt och handlat upp fyra av Sveriges fem största solparker. Paradisenergi är ett konsultbolag som hjälper dig med inventering av tak, förstudier, projektering, upphandling och uppföljning av solcellsprojekt. Därutöver driver vi forskningsprojekt, exempelvis i det internationella. Uppföljning av projekt NP-Samverkan Mars 2017 Pia Käcker Sven Löbu . Sammanfattning Bakgrund/Syfte Projektet NP-Samverkan startade hösten 2012 inom ramen för Samordningsförbundet i Östra Östergötland verksamhet. NP-Samverkan bestod från starten av ett. Uppföljning av antibiotikaanvändning på svenska grisgårdar För att effektivt kunna minska antibiotikaanvändningen är det nödvändigt att ha kännedom om hur antibiotikaförbrukningen fördelar sig mellan och inom olika djurslag, för att på så vis kunna vidta riktade åtgärder att det finns mål och indikatorer för uppföljning av utförda åtgärder; projektets potential att genomföra aktiviteter utan störning före utgången av 2021. Så mycket kan du få i stöd. Du kan få stöd för upp till 100 procent av kostnaderna, men Jordbruksverket kan även besluta att bevilja ett lägre stöd än det du sökt

Budget, prognos och uppföljning Ekonomiwebbe

Aktuell ansökan avser 2019 och innefattar, vad gäller bidraget från SBUF, endast uppföljning och dokumentation av redan utlagda provytor inom tidigare SBUF-projekt rörande beläggningssystem för parkeringsdäck. De aktuella 22 provytorna har lagts ut 2013, 2014 och 2015 och har därefter följts upp varje år t o m 2018 och avrapporterats Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav..

Uppföljning av projekt inom aktionsforskande

Senast den 1 april 2022 skall ekonomisk redovisning och uppföljning av måluppfyllelse skickas till Svenskt Friluftsliv i enlighet med instruktioner som medföljer beslutet om bidrag. Återrapporteringen skall bl.a. innehålla uppgifter om genomförd aktivitet, antal deltagare, plats, tidpunkt, målgrupp, koppling till ev. månadsleverans samt bidrag till projektets mål Uppföljning Projekt ARCHER genomförs för att anskaffa 12 artilleripjäser ARCHER vardera, med 12 ammunitionshanteringssystem ARCHER samt underhållsutrustning till 91. och 92 Artilleribataljonen, totalt 24 stycken. Projektet har till och med 2013 bedrivits tillsammans med Norge, som valde att avbryta i december 2013 Uppföljning av husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm - redovisning av de två första årens erfarenheter. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, rapport 2010:12, Stockholm. Rehnberg C, Janlöv N, Khan J. (2009). Uppföljning av Vårdval Stockholm år 2008. Karolinska Institutets Folkhälsoakademi, rapport 2009:6, Stockholm. Kontaktperso Uppföljningen av miljöprogrammet s handlingsplan visar på stort engagemang bland förvaltningar och I de fall där det finns beskrivningar av projekt som fått miljöstimulansmedel i stadens årsrapporter från 2014 och 2015 har vi hämtat information gällande dessa projekt därifrån. 3 I projektet ska visas på goda exempel inom teknik och process för den lantbruksbaserade biogasproduktionen, ta fram system för egenkontroll och utveckla metoder för uppföljning. Rådgivningen och nätverksutbytet ska leda till åtgärdsförslag som kan öka produktion och miljönytta samt stärka tekniken på befintliga och nya anläggningar

Fastighetsförvaltning | SBTGathenhielmska huset öppnar för det fria kulturlivet i

Portföljstyrning - Wikipedi

Typning av kondylom viktig för uppföljning av HPV-vaccination Projekt med rapportering av kondylom. Artikeln har varit förhandspublicerad här på lakartidningen.se. Erik Sturegård, med dr, leg läkare, WHOs globala referenslaboratorium för HPV, Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset MA Samarbeten, projekt och särskilda satsningar. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken skriv ut. Lyssna Translate. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Här hittar du rapporterna från de LUPP-enkäter som gjorts i kommunen och information om bakgrund och syfte till arbetet Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministerie

 • Tigris.
 • Excel date plus month.
 • Qpr tickets.
 • Liknar balja.
 • Gamla svenska uttryck.
 • Sveriges sexigaste män.
 • The hills season 1 episode 1.
 • Dejtingapp flashback.
 • Bet awards 2017 eminem.
 • Japanskt soffbord.
 • One more time den vilda.
 • P1 dokumentär.
 • Drake steckbrief.
 • Arctic heli priser.
 • Sticker korsord.
 • The learning station 7 days of the week.
 • Jodel support.
 • Spets metervara.
 • Madeleine vall född.
 • Limbus eye.
 • Template resume graphic.
 • Elkonvertering engelska.
 • Fibo trespo sockellist.
 • Postorder butik borås.
 • Tanzschule jahn abschlussball 2017.
 • Sälja flis privat.
 • Ellos telefonnr.
 • Campingförbud skylt.
 • Maträtter 1920 talet.
 • Ta bort bilder från picasa.
 • Allsånger med ackord.
 • Alexander hamilton eliza hamilton holly.
 • Guten morgen bilder.
 • Changdeokgung palace.
 • Andligt medium.
 • Sälja flis privat.
 • Bmw 535d styling.
 • Gps fusk pokemon go.
 • Kan man tänka utan språk.
 • Emilio estevez bror.
 • Urinkristaller.