Home

Eu finansiering av projekt

EU:s stöd och program Europeiska Unione

 1. Annan finansiering sköts direkt av EU. Finansieringen sker i form av: Bidrag till specifika projekt med anknytning till EU:s politikområden, oftast efter en så kallad ansökningsomgång där man kan lämna in förslag till projekt. En del av pengarna kommer från EU och en del från andra källor
 2. Vanligtvis kan ett projekt inte få 100 procent av sin finansiering från EU, utan behöver också själv bidra med en medfinansiering. Sveriges Allmännyttas guide till EU-finansiering. Vi har sammanställt en guide till EU-finansiering för er medlemmar
 3. Typer av finansiering. EU ger bidrag för att delfinansiera projekt som bidrar till att uppnå EU-målen
 4. Vid direkt finansiering kan EU-kommissionen i vissa fall ge vägledning i form av mallar/protokoll som skall följas samt sätta upp tidsfrister. Upattningsvis omkring 10-15% av EU-finansieringen sker genom direkt förvaltning. Upphandling av kontrakt. Kontrakt tecknas med EU:s olika institutioner genom offentliga upphandlingar
 5. Här får du hjälp att hitta information om EU-finansiering inom till exempel landsbygdsutveckling, arbetsmarknad, forskning, företagande och kultur. EU är med och finansierar projekt i medlemsländer och samarbetsprojekt mellan flera medlemsländer. Som privatperson kan du inte få direkta ekonomiska stöd från EU
 6. EU-finansiering av projekt, Halmstads kommun 2010-02-16 3 EU:s sektorsprogram etc. Europa Direkt 2009-2012 1 011 400 Inom utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen bedrivs dessutom ett stort antal EU-projekt. Projekt finns inom ramen för Leonardo-programmet och Comeni-us-programmet

Ert projekt måste uppfylla ett antal krav. Projektet ska fokusera på att åstadkomma resultat, det måste finnas en logik i projektet som visar att det är möjligt att projektet levererar resultat och når sina uppsatta mål och därmed bidrar till investeringsprioriteringens specifika mål och därmed till Europa 2020-strategin EU:s inrikesministrar vill minska påverkan av religiösa organisationer som finns utanför unionen. Icke-transparent finansiering utifrån bör begränsas och religiös utbildning som ges inom EU och i enlighet med europeiska värden, bör främjas, skriver de i ett yttrande. Från kristet håll uttrycks det farhågor om att tilltaget kommer att skapa problem för kristna Söka finansiering från Horisont 2020. Som Sveriges kontaktmyndighet för Horisont 2020, hjälper och guidar vi er som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Vi kan svara på frågor och berätta vilket stöd ert projekt kan få. Ni ansöker sedan om finansiering på EU-kommissionens webbplats Du kan ansöka om finansiering från flera olika EU-program, beroende på vilken typ av företag eller projekt du arbetar med. Det finns två olika former av finansiering: direkt och indirekt. Direkt finansiering. EU:s institutioner beviljar den direkta finansieringen, som kan ges i form av bidrag eller kontrakt

Beviljat EU-projekt När ett EU-projekt blivit beviljat . Detta är en starkt förkortad och förenklad version av H2020 ONLINE MANUAL. För mer detaljerad information rekommenderas H2020 Online Manual (på engelska). Beviljad ansökan Declaration of Honour Evaluation Summary Report och förhandling Konsortiavtal (Consortium Agreement EU-projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön kan få medfinansiering från havs- och vattenmiljöanslaget. Projekten ska ha koppling till HaV:s uppdrag och prioriteringar. Det är både offentliga aktörer och bransch- och intresseorganisationer som kan söka bidrag Icke-statliga och civilsamhällets ideella organisationer kan söka EU-finansiering, om de är verksamma inom EU:s politikområden. Det stöder projekt som drivs av organisationer eller enskilda inom många olika forskningsfält. Särskild EU-finansiering för forskare. Annan EU-finansiering för forskare EU-finansiering. Europeiska unionen finansierar många slags projekt och program som grundar sig på politiska mål som medlemsstaterna tillsammans satt upp. Temaområdena för EU-programmen är till exempel ungdomar, kultur, idrott, forskning och utveckling, social- och hälsovårdsfrågor, miljö, energi och utbildning EU-kommissionens utlysningar sker en gång per år och bidragen beslutas och delas ut året efter ansökan. Sedan starten av LIFE 1992 har över 150 svenska projekt fått finansiering. Resultat från ansökningsomgång 2019. 18 ansökningar skickades in från Sverige under 2019

EU-finansiering till projekt Sveriges Allmännytt

ECHO arbetar med ett nätverk på över 200 partners och en av dessa är Rädda Barnen, som har ett samarbetsavtal med ECHO. EuropeAid. Generaldirektoratet för utveckling och samarbete, EuropeAid, ansvarar för att utforma EU:s utvecklingspolitik och förmedla EU:s bistånd runtom i världen Från 2021 gäller ett nytt LIFE-program, och de exakta villkoren som gäller för ansökningarna kommer att framgå av EU-kommissionens hemsida. Naturvårdsverket vill uppmuntra länsstyrelser och andra organisationer att söka medel från LIFE-programmet för projekt som bidrar till att uppfylla myndighetens uppdrag, att genomföra åtgärder för värdefull natur EU projekt ger medverkande partner möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap som är värdefulla för ett områdes utveckling och ger samtidigt nya kontakter och nätverk. Energimyndigheten vill främja svenskt deltagande i EUs program genom att utlysa medel där myndigheten ger stöd genom att medfinansiera deltagande i EU-projekt

ESF i EU. Medfinansiering I utlysningstexten framgår hur stor andel ESF-stöd som ges och hur stor andel medfinansiering som krävs av projekten. Medfinansieringen kan bland annat bestå av deltagarersättningar, finansiering från medverkande aktörer i form av nedlagd tid i projektet och kontanta medel från projektägaren Arbetar du med EU-projekt och vill utveckla din kunskap och få finansiering från EU? Denna utbildning hjälper dig med projektutveckling från idé till projektdrift. Del 1: torsdag 10.12 kl. 9.00-12.30, Del 2: fredag 11.12 kl. 9.00-12.00 Online De två halvdagarna fokuserar gemensamt på processen från idé till projektdrift. Under halvdag 1 tittar vi på olika [ Vårt bidrag förutsätter att projektet har beviljats EU-finansiering. Vårt beslut är villkorligt tills du har fått ett skriftligt positivt beslut om EU-finansiering. Vi beviljar bidrag för högst 30 procent av projektets totalbudget. Här kan du läsa mer om bidrag till projekt med EU-finansiering

Pågående EU-projekt i regionen. Norra Sveriges aktörer tar väl vara på de möjligheter som EU erbjuder i form av projektfinansiering för regional utveckling som kommit till nytta både för regionen och skapar mervärde för hela Europa Vid koordinering av projekt eller ERC-ansökan erbjuder vi även genomgång av en extern EU-expert. Genomgång av projektbudget. Hjälp med administrativ information under ansökningsprocessen och kontraktsförhandlingar. Vägledning under projektets gång, t.ex. i samband med projektredovisning

Fyra Trafikverksprojekt får totalt 59 miljoner euro i EU-bidrag från CEF. Störst medfinansiering får projektet där Trafikverket ska bygga ut järnvägen från två till fyra spår på sträckan mellan Flackarp och Arlöv EU-projekt får inte heller bedrivas med ett vinstsyfte. Finan­sie­ringen i budgeten beräknas enligt följande modell: + Budget i ansökan Intäkterna räknas automatiskt av från Kontant finansiering från stödmottagaren i budgeten och påverkar inte stödet till projektet från AMIF så länge projektet inte budgeterar att gå. Ibland passar inte EU-fonder som finansieringskälla och därför kommer här ett axplock av andra vägar ni kan gå mot finansiering av ert projekt: Bidrag till kulturmiljövård Ett statligt bidrag till kulturmiljövårdande insatser som söks hos respektive Länsstyrelse I fonden lägger EU och medlemsländerna in pengar, som sedan går till lokala, regionala och nationella projekt som skapar jobb, hjälper näringslivet och stärker kompetensen hos individer. Hur pengarna ur Socialfonden ska användas styrs av det nationella socialfondsprogrammet, som anger målen för insatserna i varje medlemsland Brittisk finansiering av Horisont 2020 efter brexit. Europeiska partnerskapsprogram Fäll ut Fäll in. Joint Programming Urban Europe. Innovative Medicines Initiatives. FLAG-ERA medfinansiering av EU-projekt. Kollektivtrafik - medfinansiering av EU-projekt. Diarienummer: 2006-03296: Koordinator: Statens väg- och transportforskningsinstitut.

Så fungerar EU-finansieringen Europeiska kommissione

 1. Försenad EU-budget kan påverka finansiering av EU-projekt i Västra Götaland Publicerad: 31 okt 2019 - 15:56 Förutom Brexit är det långtidsbudgeten för EU som är den stora frågan i Bryssel just nu. EU:s långtidsbudgeten sätter ramarna för EU:s resurser under en sjuårsperiod. Den nuvarande.
 2. Det går inte att generalisera EU-projekt alltför mycket då de är olika till sin karaktär och då olika program ställer olika krav. Men en grov bild av ett EU-projekt är att det är 36 månader långt, har flera aktiva partners som bidrar i att driva projektet framåt
 3. EU-finansiering Visa nästa niv å. EU:s Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt Den 13 februari 2018 publicera EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt
 4. Finansiering från programmet. Ett projekt kan finansieras med EU-medel upp till 65 % av projektets totala finansiering. Stödet betalas ut i efterskott mot redovisning av godkända utgifter. Utbetalning görs till projektets samordnande stödmottagare som sedan vidareförmedlar finansieringen till övriga stödmottagare
 5. Växa Sverige deltar i EU-projektet 4D4F, som är ett Horizon 2020-projekt. Det handlar om ökad användning och nytta av data som finns tillgängliga i mjölkproduktionen. Det är data från sensorer och annan registrering. Stort fokus är ökad användning och nytta av den sensorteknik som finns i mjölkproduktionen via teknikföretagen

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EU-projekt. Stödmottagaren svarar för finansiering av kostnadsökningar som uppstår under projekttiden. Energimyndighetens beslut om stöd, som inte avse Finansieringsläget för EU-projekt i Skåne. Vi närmar oss sluttampen på nuvarande programperiod 2014-2020 och går därmed också in i slutfasen på den finansiering av projektverksamhet som knyts till Skåne SAMFINANSIERING AV EU-PROJEKT 2015-11-27 Hanteringsordning för samfinansiering av EU-projekt Forskningsprojekt med EU-finansiering (bidrag) får samfinansiering. Förutsättningarna är att rektor samfinansierar 50 % och berörd fakultetsnämnd 50 % för de kostnader inom beviljad budgetram som inte täcks av EU

EU bidrag,stöd,finansiering av projekt & små och

 1. Projektfinansiering möjliggör finansiering av stora, kapitalintensiva investeringar och är vanlig inom sektorer som infrastruktur, kraftindustri, telekommunikation, komplexa fastighetsprojekt och vissa typer av offentlig verksamhet. Finansieringen sker ofta till ett projektbolag med begränsad regress mot bolagets ägare
 2. isteriet understöder finländska frivilligorganisationers projekt som har fått EU-finansiering. Organisationer som av Europeiska kommissionen har beviljats bidrag för projekt inom utvecklingssamarbete och internationell fostran kan ansöka om tilläggsstöd hos utrikes
 3. LIFE-programmet kommer efter 2020 att övergå till en ny programperiod. Detta påverkar inte nuvarande projekt eller de som söker t.o.m. 2020 (man kan till exempel ansöka om ett flerårigt LIFE-projekt 2020). 2021 fortsätter LIFE i en ny programperiod som kommer att fungera ungefär likadant som tidigare
 4. Några viktiga punkter som gäller EU-projekt: EU kommissionens krav och regelverk innebär en förhållandevis omfattande dokumentation som är tidskrävande. Inom FP7 krävs oftast samfinansiering av direkta kostnader, d. v.s. EU-bidraget täcker inte samtliga kostnader
 5. medfinansiering av EU-projekt, se bilaga för en detaljerad beskrivning. Figur 1: Schematisk bild över arbetsprocess vid inbetalning och medfinansiering av EU-projekt. 1 Detta är nödvändigt eftersom lokalkostnad ses som en indirekt kostnad vid redovisning av EU-projektet
 6. Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala
Utvärdering av projektet KoM för ABF

Projekten matchas samtidigt ihop med relevanta Globala mål för att tydliggöra kopplingen mellan EU-Twinning och Agenda 2030. Projekten är till största delen finansierade av EU. Eftersom EU-finansieringen inte täcker alla kostnader kan kompletterande stöd sökas från Sida. Bli godkänd som Mandated Bod Handbok för rapportering av EU-projekt inom MSCA 4(13) Rutiner för hantering av Marie Skłodowska -Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships behöver ej utlysas enligt EU-reglerna. Finansieringen av dessa anställningar är kopplade till en specifik person redan vid ansökan av

Söka EU-stöd - Sveriges riksdags EU-informatio

 1. De miljarder som myndigheter i Sverige, EU och Norden årligen delar ut i form av bidrag och andra typer av offentlig finansiering innebär förmånliga, men ofta okända, möjligheter att samfinansiera de flesta typer av projekt och investeringar. Exempel på projekt- och investeringsområden som kan stödjas är
 2. Information om finansiering av projekt; Projektrådgivning om regionala tillväxtmedel och EU:s strukturfonder; Projektutveckling; Företagsstöd; Beredning av ansökningar; Uppföljning, granskning och lärande av projekt; Kontakta gärna oss om du har idéer och frågor om projektfinansiering och projektansökningar
 3. Nu kan du söka stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus
 4. Över 90 projekt anmälde sig för att visa upp sina verksamheter. Eufonder.se. Hitta finansiering; EU-fonder. Om EU:s struktur- och investeringsfonder; Andra EU-fonder och program; Kommer rättstatsprincipen påverka utbetalningen av EU-medel? 10-sep Fondgemensamt. Kalender Se alla händelser. 27 nov. Europaforum- Hässleholm.
 5. I ett EU-projekt är det KTH som lärosäte som formellt åtar sig att delta i projektet - till skillnad från merparten andra projekt där åtagandet ligger på Skolan. KTH företräds i ansöknings- och kontraktsprocessen av KTH Research Office, som också bidrar med stöd och råd i samband med framtagning av ansökan och förhandling av kontrakt
 6. Projektbanken innehåller information om projekt inom gränsöverskridande, transnationella och interregionala samarbeten inom EU och mellan EU:s medlemsländer och grannländer. Det innebär att projekt även inom andra EU-program finns med. Projektbanken innefattar projekt från programperioderna 2000-2006, 2007-2013 och 2014-2020

 1. EU stöder dessutom projekt där hamnarna i Helsingfors och Nådendal deltar. Den 16 juli 2020 beslutade transportkommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) om fördelningen av medlen. Europeiska kommissionen beviljade sammanlagt finansiering till ett värde av nästan 2,2 miljarder euro
 2. Du kan även hitta uppgifter om de projekt vi beviljat finansiering i Swecris som är en nationell databas över bidrags­finan­sierad forskning. Databasen hanteras av Vetenskapsrådet och syftet är att offentliggöra och kommunicera svensk forskning samt att möjliggöra statistiska analyser
 3. På uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket arbetar EU SME Support för att fler svenska SME ska söka finansiering från EU-programmen Horizon 2020 samt Eurostars. Hos oss får du kostnadsfri expertrådgivning

Planera EU Projekt Kommunikation; Vad erbjuder vi inom kommunikation. Sociala Medier för Forsknings Projekt; Populärvetenskapliga artiklar; Dokumentärfilm; eVerktyg för EU-projekt; EU-Finansierade projekt. Planera och ansöka om EU finansiering; Utvärdering av EU ansökningar; Horizon 2020 Projekt administration. Horizon 2020; Finansiering. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2021 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet beviljas som ett statsstöd som uppfyller bestämmelserna i gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014 av den 17 juli 2014. Projektets budget medfinansieras av landsbygdsprogrammet med 50 % eller. Finansiering från programmet . Ett projekt kan finansieras med upp till 50 procent av medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Stödet betalas ut i efterskott mot redovisning av godkända utgifter.. För att projektet ska beviljas finansiering måste projektets partner kunna finansiera minst 50 procent av kostnaderna och bekräfta detta genom intyg om medfinansiering

Vem kan söka EU-stöd, och för vad? - Tillväxtverke

Hela projektets beräknade stödberättigande kostnad uppgår till 132 miljoner euro med en EU-finansiering på 34.8 miljoner euro, vilket motsvarar ett genomsnittligt EU-stöd på 25 procent. Ystad kommun del av bidraget är 24.8 miljoner och investeringen av hamnutbyggnaden beräknas uppgå till 97.5 miljoner euro Projektet finansieras av Erasmus +, EU: s program för att stödja utbildning, ungdom och idrott i Europa, med närmare 2,8 miljoner kronor för hela konsortiet från Irland, Spanien, Nederländerna och Sverige. Samordningen görs av den spanska partnern. Projektet pågår från 2020 till 2022 Ofta drivs projekten med extern finansiering från exempelvis Vinnnova eller EU-program som Horizon 2020, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Erasmus+. Projekten bedrivs i lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. Här presenteras ett antal projekt som kommunen deltar i

EU vill styra finansiering av religiösa organisatione

Projektet är en fortsättning på Migris tidigare projekt inom kulturell orientering. Projektet fungerar som en del av vidarebosättningsprocessen och strävar efter att förstärka kontinuiteten med förfarandet urval av kvotflyktingar som Migri administrerar. Migrationsverket, 1.9.2018 - 31.8.2021, EU-finansiering 1 072 337 eur Finansieringen som tillhandahålls av Nopef betraktas som ett de minimis-bidrag i enlighet med EU:s regler. Om projektet genomförs och leder till etablerandet av ett utländskt företag eller en investering, omvandlas hela Nopef-beloppet till ett bidrag. Om projektet inte genomförs som utländsk företagsverksamhet, omvandlas 50 % av beloppet. Unikt för LIFE är att man inte behöver ha partners i andra EU-länder, något som gör LIFE-ansökningar förhållandevis enkla. LIFE bidraget motsvarar 50 - 60 % av projektets totala kostnader. Resterande kan vara nationell medfinansiering eller egen finansiering - i kontanta medel och arbetstid. LIFE har årliga ansökningsomgångar

Söka EU-bidrag inom Horisont 2020 Vinnov

Utbyggnad av SFR

Under 2019 ingick KI:s forskare i 180 EU-finansierade samarbetsprojekt, varav 9 koordinerades från KI. Inom EU-programmen för hälsa har KI ett 70-tal aktiva projekt och våra forskare deltar även i projekt inom programmen för infrastruktur, informations- och kommunikationsteknik, nanovetenskap och miljö. KI deltog under året också i ett antal projekt inom samarbetssatsningen Innovative. Under denna utbildning får du lära dig hur du ansöker och får finansiering från EU för att driva projekt. Vi går igenom vad du ska tänka på genom hela processen - från ansökan och hur totalekonomin fungerar i stort till planering, styrning och rapportering. Du får lära dig vilka krav som ställs och hur du kan arbeta för att effektivisera och lägga mer tid på själva. ESI-fonder ska bidra till EU:s Östersjöstrategi. Förutsättningarna för att erhålla finansiering för åtgärder och projekt till stöd för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi har förbättrats avsevärt med programperioden 2014-2020 jämfört med föregående programperiod EU-finansiering I sin strävan att vara ett välrenommerat internationellt lärosäte arbetar Högskolan i Borås för ett ökat deltagande i EU-finansierade forskningsprogram. Våra forskare samarbetar med många europeiska aktörer, ett antal internationella forskningsprojekt pågår, andra är i planeringsfasen

Gemensamt för de projekt som finansieras av EU:s fonder och program är att de ska bidra till att uppfylla EU:s mål och politik samt att stärka det europeiska samarbetet. De nuvarande programmen som gäller för perioden 2014-2020 har de övergripande målen om smart och hållbar tillväxt för alla med fem överordnande mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social. GIA Sweden har lång erfarenhet av att assistera kunder med den administrativa redovisningen av EU-projekt som beviljats finansiering (med eller utan GIA Swedens.. 3.2 Administration av EU:s egna medel Tullmedel, särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter utgör EU:s traditionella egna medel för finansieringen av EU-budgetens utgifter. Skatterna uppbärs och administreras av medlemsländerna som får behålla 25 procent av inkomsterna för 2 För mer detaljer se t.ex. UO 27 i budgetpropositionen

Ansökan om medfinansiering av projekt. För att ansöka om EU-pengar behöver du ha finansiering. För ansökan om medfinansiering till ERUF och ESF. Utlysningen öppnar 10 juni 2020 och stänger 12 augusti 2020. ERUF - Europeiska Regionala Utvecklingsfonden; ESF - Europeiska Socialfonden; Kontaktuppgifter till projekthandläggare hittar. Det finns många fantastiska projekt som fått EU-stöd för att utveckla landsbygden på olika sätt. Här hittar du några exempel från projekt och inspirerande artiklar. Projekten nedan har fått finansiering från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Renodlat - inspiration till egenodling och självhushållnin Finansiering av postdok, vetenskapliga konferenser och Forskningsservice ger dig stöd under hela processen från ansökan till slutfört projekt. Du får en guidning genom EU: I ramprogramsprojekt förekommer flera typer av avtal mellan parterna i projektet. Avtalen granskas av juridiska avdelningen innan de signeras av kanslichef.

Tack till våra praktikanter Anna och Elin - North SwedenOrganisation

EU:s finansieringsprogram - Ditt Europ

Med hjälp av EU-finansiering av projektet kan Skånes kustkommuner satsa mer resurser på tester de inte har haft möjlighet att göra innan. Resultaten av projektet kommer att vävas in i det långsiktiga strategiska arbetet genom kustsamverkan och på så sätt får kommunerna vid Skånes kuster stöd i arbetet mot kusterosion Vi måste bli bättre på att dra nytta av stöden som EU erbjuder. Till computersweden säger Linda Bell, enhetschef för EU-relationer på Vinnova, att det är knappt tre år kvar på EU:s pågående forskningsprogram och ännu ligger nästan 44 miljarder kronor kvar i potten, öronmärkta för IT-området.Men det är inte bara inom IT det finns stöd att hämta

Beviljat EU-projekt - Uppsala universite

Medfinansiering av EU-projekt - Anslag, bidrag och

Vem kan få finansiering? Europeiska kommissione

EU-program: Projektet finansieras av Interreg South Baltic. Kontaktperson: Anna Sorelius, NSR, mejladress anna.sorelius@nsr.se. Projektet pågår till den 30 juni 2021. Run4Life. Syftet med Run4Life är att testa olika metoder för att utvinna näringsämnen ur avloppsvatten EU-finansiering (5744) Kommersiell service (5481) Projekt med tillväxtmedel (14139) Företagen kommer själva att utföra den största delen av projektets aktiviteter med stöd av expertkompetens, innovationsstöd och projektledning

EU-finansiering - Europainformatione

Finansieringen stöds av EU-kommissionens InnovFin energidemonstrationsprojekt, finansierade från Horizon 2020-budgeten. Detta lån kommer att bidra till expansionen och uppgraderingen av Nilars produktionslinor vid anläggningen i Gävle under de kommande åren, samt öka dess FoU för att öka teknos kommersiella bärkraft Av EU:s hundratals sektorsprogram är Life+ det största. Ger upp till 50-procentig finansiering - ofta till projekt där man har en färdig produkt som ska demonstreras. Stödet kan sökas av enskild organisation, vilket gör att svenska projekt kan söka själva

Resultat av LIFE-bidrag i Sverige - Naturvårdsverke

Lag om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt. (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, 9) Genom denna lag upphävs lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets. EU-strategi. Här (pdf, 212 kB) kan du läsa kommunens EU-strategi, som revideras årligen.. Redovisning av EU-medel och projekt. Hässleholms kommun har under år 2019 fått 13 598 157 SEK utbetalt från olika EU-fonder och program vilka redovisas till kommunstyrelsen Minesto säkrar EU-finansiering om €2,5 miljoner för första kundprojekt mån, jun 10, 2019 09:20 CET Minesto har beviljats finansieringen för installation av bolagets havsenergiteknik på Färöarna tillsammans med elbolaget SEV Detta omfattande, s.k. integrerade Life-projekt genomför konkreta delprojekt i mer än tio kärnområden på olika håll i Finland för en begränsning av klimatförändringen. Om också denna finansiering beviljas kommer den sammanlagda EU-finansieringen för de finländska projekten att uppgå till upattningsvis drygt 32 miljoner euro Av prop. 2012/13:25 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem framgår bl.a. att i de fall medfinansiering av en åtgärd förekommer ska det göras en åtskillnad mellan grundutförande - den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa aktuell trafiksituation oc

Framtiden är här! Är den regionala tillväxt­politiken redo

EU-finansierade projekt - Rädda Barne

Vid en omröstning nyligen i Connecting Europe Facility (CEF) -kommittén har Rail Baltica Global-projektet i de baltiska staterna beviljats ytterligare 184 miljoner euro i form av CEF-finansiering. Beloppet skall investeras i genomförandet av projektet fram till 2024. Tillsammans med nationell samarbetsfinansiering på 15 procent av den totala investeringen, som uppgår till 216 miljoner. Vi kan hjälpa till att hitta olika former av finansiering, ge råd och hjälpa dig med ansökningar och kontakter. Kontakta en affärsrådgivare så får du veta mer om vilka möjligheter som finns och vad som kan passa just din idé eller projekt Finansiering av projektet. Tipsa via e-post Tipsa via Twitter Tipsa via LinkedIn Tipsa via Facebook. Genom oss kan du och din organisation ansöka om medel för att starta eller delta i internationella samarbetsprojekt och utbyten. Här går vi igenom olika typer av stöd samt vad som krävs i form av egentid

Skrivarstöd till projekt inom natur och biologisk mångfald

Här samarbetar vi med universitetets EU-koordinatorer och forskningssekreterare för att kunna ge bästa möjliga råd om extern finansiering. Kontakt Välkommen att kontakta Harris Stamatopoulos , samverkansledare på UU Innovation på telefon 018-471 7456 eller e-post Alla stödmottagare har en skyldighet att synliggöra att deras projekt medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Föreskrifterna kring informations- och kommunikationsinsatser regleras i delegerade förordningen EU nr 1048/2014 samt i genomförandeförordning EU nr 1049/2014 Finansiering av åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap, MSB. Finansieringen av åtgärder för att stärka samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen. I huvudsak är det därför de ansvariga aktörerna som vidtar och finansierar sina egna åtgärder Som en del av ett större EU-finansierat projekt som kallas TIGER har Minesto beviljats offentliga utvecklingsmedel om cirka 2,4 miljoner euro för att tillverka, installera och driftsätta bolagets marina energikonverterare DG100 vid en elnätsansluten installationsplats som drivs av elbolaget EDF utanför Bretagnes kust Finansiering av svensk virusforskning Analys och kartläggning i ett nationellt och Zika, men det handlar framfr allt om ett fåtal forskningsprojekt inom EU-satsningar fre kommer finansiering av projekt relevanta fr infektionsområdet

Logistikfokus | Det här är coolt… Socool@EU!Ny IT-organisation ska ge mer tid för vårdBohuslän - TillväxtverketKineserna hann först - nu vilar en ökad finländsk handel

Medfinansiering EU-projekt - Energimyndighete

Projekt som erhåller finansiering ska ta sin utgångspunkt i detta. Det är en fördel om projektet har flera medfinansiärer. Undersök därför alltid möjligheten till det. Projektet ska ha en tydlig strategi för uppföljning, utvärdering och lärande som sträcker sig över hela projektperioden Offentlig-privat samverkan, OPS eller Public Private Partnership, PPP är en form av offentlig upphandling där ett privat företag eller konsortium tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, vanligen sjukhus, motorväg eller annan infrastrukturinvestering. Man kan säga att inte bara själva byggandet överlåts på ett privat företag. EU-projekt och finansiering För information om EU-projekt och finansiering Regionalpolitiskt stöd för investeringar Region Västerbotten Främja hållbara investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker konkurrenskraft, skapar långsiktig lönsamhet och ger varaktiga arbetstillfällen.. Läs mer på Region Västerbotte Projekt med extern finansiering. Lunds kommun deltar i och driver ett stort antal projekt med extern finansiering från exempelvis Vinnova eller EU-program som Horizon 2020, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Erasmus+. Projekten bedrivs lokalt, regionalt, nationellt och i internationella samarbeten. Projekt som Lunds kommun deltar

Medfinansiering - esf

Syftet med LIFE-projektet Vår saimenvikare LIFE är att förbygga och minska de problem som klimatförändringen, fiske, störning som beror på människor oc Syftet med LIFE-projektet Vår saimenvikare LIFE är att förbygga och minska de problem som klimatförändringen, fiske, störning som beror på människor och beståndets ringa storlek orsakar..

Cykling/MTB - Slite StrandbyLokalt ledd utveckling i Tornedalen
 • Världens rikaste kändisar.
 • Golfbollar test längd.
 • Sländor livslängd.
 • Jennifer lopez.
 • Sixto rodriguez lyrics.
 • Infektionssjukdomar hos barn.
 • Hudblekning för kroppen.
 • 70 tals förrätt.
 • Wassermann mann liebe.
 • Äggfri panering.
 • Billiga ponnyer till salu.
 • Limosa limosa.
 • Motordimmer.
 • Asterix och obelix hund.
 • Mesh termer.
 • Läkemedel verkar på två olika sätt.
 • Tryck i tryckkärl.
 • Heavy metal hansen.
 • Muslimisches frauenschwimmen berlin.
 • Urmakare frölunda torg.
 • Wellness wochenende schwarzwald.
 • Marknadsföring rapport.
 • Populistiska partier i europa.
 • Thailändsk fiskrätt.
 • Belåna tomt.
 • Stödstrumpa efter åderbråcksoperation.
 • Olle hedberg instagram.
 • Party chiemgau heute.
 • Dagens samhälle jobb.
 • Embryot.
 • Nikon d610.
 • Fyl drogtest.
 • Kindertanzschule koblenz.
 • Ikea dubbelsäng.
 • Skatteparadis betyder.
 • Fota norrsken inställningar.
 • Babyfotograf paderborn.
 • Timlön illustratör.
 • Little fugue in g minor js bach.
 • Roaming norge halebop.
 • Mauri kunnas suomen historia.