Home

Vätgas säkerhetsdatablad

Hydrogen (väte) i flaskor och flytande form Air Liquide

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Vid kontakt med metaller kan bildas vätgas som kan orsaka explosion i blandning med luft. Observera att släckvattnet kan vara frätande Ren energi med Vätgas Med vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från till exempel sol och vind. Genom att använda vätgas tillsammans med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där rent vatten är det enda utsläppet. Tekniken används i dag världen över för att lagra sol- och vindkraft, göra bostäder självförsörjande p

Faktabank - Vätgas Sverig

 1. SÄKERHETSDATABLAD BIOkleen Propplösare 28.10.2010 20.12.2019 BIOkleen Propplösare 14675 Rengöringsmedel. Avloppsrensning Kan bilda vätgas vid kontakt med vissa metaller som bildar explosiv blandning med luft. Får inte förvaras fuktigt eller i områden med hög luftfuktighet
 2. produktblad & sÄkerhetsdatablad Här har vi samlat produktblad och säkerhetsdatablad för de flesta produkter i respektive varugrupper så att du enkelt kan hitta det du behöver. Hör av dig om du har frågor eller saknar information om en produkt
 3. Den som använder kemikalier i sitt arbete behöver få information om produkternas farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska därför lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkterna yrkesmässigt och till dem som säljer produkterna vidare
 4. Välkommen till Vätgas Sverige Vi är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället. Läs mer om os

SÄKERHETSDATABLAD BIOkleen Propplösar

SÄKERHETSDATABLAD Saltsyra >25% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) Farliga sönderdelningsprodukter Avger explosiv vätgas vid reaktion med metaller, metallpulver, metallegeringar. Vid höga temperaturer avges giftiga gaser och ångor av klor Säkerhetsdatablad för Cementas Portlandcement. Edition 2013-05-23 Sid 4 7.4 Kontroll av lösligt Cr(VI) För cement behandlade med ett Cr(VI)-reducerande medel enligt de bestämmelser som angetts i Avsnitt 15, minskar effektiviteten hos de Väte eller hydrogen (latin: Hydrogenium) är det enklaste, lättaste, vanligaste och tidigast bildade grundämnet i universum efter Big Bang.Vid standardtryck och -temperatur är väte en tvåatomig, lukt-, färg- och smaklös men mycket lättantändlig gas. Väte förekommer i form av ett flertal isotoper. Vätejonen, som är grunden för bland annat syrabaskemin, kan förekomma som både. Säkerhetsdatablad för tillsatsmaterial OK Tigrod 316 Lsi Bilaga 2. Säkerhetsdatablad för elektrod Filarc 35 Bilaga 3. Säkerhetsdatablad för Cromarod 316 LP Bilaga 4. Säkerhetsdatablad för lod Meltolit 2P, 5P och 15P kvävgas och vätgas) används vid svetsning med TIG

Solenergi lagrad i vätgas med rent vatten som avgaser. Många hoppas att bränsleceller är rätt väg mot det fossilfria samhället. Foto: TT/SVT Guide: Bränsleceller och vätgasbilar. Hitta närmaste försäljningsställe. Hos våra återförsäljare hittar du industrigaser, kolsyremaskiner, kolsyrepatroner, flytande kväve, gasol, gas 24/7, torr-is, köldmedia, UNICYL, svetsutrustning och fordonsgas (CNG SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KEMIRA PIX 111 / DK 36 KG INCL Version 6.0 Tryckdatum 21.02.2016 Revisionsdatum / giltig från 26.11.2013 R21397 1/14 SV Avsnitt 1: Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn : KEMIRA PIX 111 / DK 36 KG INCL 1.2 Air Liquide är världens ledande leverantör av gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård. Verksamheten finns representerad i 80 länder, har ca 66 000 medarbetare och över 3,6 miljoner kunder och patienter

SÄKERHETSDATABLAD N2, N2W, N9, N10, N11E, N15, N55 Forts. från föreg. sida Internkod:10 Omarbetad: 2010-08-27 Farosymboler Ämnen på etiketten Vatten 60-70, Natriumsilikat, molratio >2,6 30-40 Riskfraser R-36/38 Irriterar ögonen och huden. Skyddsfraser S-24 Undvik kontakt med huden. S-25 Undvik kontakt med ögonen SÄKERHETSDATABLAD Sida 4 / 6 Cif Professional Badrum 2in1 Datum 08/12/2011 Tidigare datum 04/08/2010 MSDS8009-02 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ytterligare relevant information finns ej tillgänglig. 10.5 Oförenliga material Reagerar med alkalier under värmeutveckling och med lättmetaller under utveckling av vätgas. Får ej blanda SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 Vid kontakt med vissa metaller och under inverkan av fuktig luft bildas vätgas som kan ge en explosiv blandning. Släckvattnet kan vara starkt frätande. Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas

Produkt- & Säkerhetsdatablad - Svenska Oljebolage

Säkerhetsdatablad - Kemikalieinspektione

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 Reagerar med metaller och bildar därvid vätgas som kan bilda en explosiv gasblandning med luft. Reagerar kraftigt med syror. 10.2 Kemisk stabilitet Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft. Produkten är inte brandfarlig SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 Reagerar med metaller och bildar därvid vätgas som kan bilda en explosiv gasblandning med luft. 10.2 Kemisk stabilitet Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 Vid kontakt med vissa metaller och under inverkan av fuktig luft bildas vätgas som kan ge en explosiv blandning. Observera att släckvattnet kan vara frätande. 5.3 Råd till brandbekämpningspersona SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand använd friskluftsmask

Vätgas. Säkerhetsdatablad för Star San. Sida 5 (9) SDS-ID: 23910. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Uppgifter om möjliga hälsofarliga effekter är baserade på erfarenheter och / eller toxikologiska egenskaper hos fler

Vätgas kan frigöras och bilda explosiv blandning med luft. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats,. SÄKERHETSDATABLAD STÙBB-X Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring Avger vätgas vid reaktion med basiska metaller (zink, aluminium). Vid exoterm sönderdelning frigörs syrgas, vilket kan underhålla brand Kan avge vätgas genom reaktion med lättmetaller. 10.4 Förhållanden som ska undvikas Undvik stark värme, flammor och gnistor. SÄKERHETSDATABLAD i enlighet med REACH förordning (EG) nr 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD i enlighet med REACH förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad för Flytande Maskindisk. Edition 2014-05-06 blad 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 Annex II (2015/830) och 1272/2008 Vid kontakt med metaller kan bildas vätgas som kan orsaka explosion i blandning med luft. Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-05-26 Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-04-07 Reagerar med metaller och bildar därvid vätgas som kan bilda en explosiv gasblandning med luft. Vid kontakt med trikloretylen bildas explosiv, giftig gas SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Vätgas kan frigöras och bilda explosiv blandning med luft. Vid brand kan hälsoskadliga gaser spridas SÄKERHETSDATABLAD Marisol Terra Ersätter SDB: 2015-10-15 Utfärdat: 2017-05-08 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget vätgas, som kan bilda explosiva blandningar med luft. Produkten skall lagras i tillslutna originalbehållare vid rumstemperatur eller svalare SÄKERHETSDATABLAD Strovels Process AL Ersätter SDB: 2015-09-08 Vid kontakt med vissa metaller bildas vätgas, som tillsammans med luft kan bilda explosiv blandning. 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga sönderdelningsprodukter vid normal hantering

SÄKERHETSDATABLAD Storm Plus SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) vätgas, som kan bilda explosiva blandningar med luft. 10.5. Oförenliga material Material som skall undvikas Korroderar koppar, zink, aluminium och legeringar av dessa SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 Reagerar med vissa metaller under utveckling av brandfarlig och explosiv vätgas. 10.4 Förhållanden som ska undvikas Skydda mot värme och direkt solljus. 10.5 Oförenliga material Undvik kontakt med metall Denna föreskrift om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) gäller från och med den 21 augusti 2018

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 FOSFORSYRA 75% inkl 39 kg Version 6.0 Tryckdatum 12.04.2018 Revisionsdatum / giltig från 15.07.2016 R60963 1/29 SV AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företage SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 Vid kontakt med vissa metaller och under inverkan av fuktig luft bildas vätgas som kan ge en explosiv blandning. Släckvattnet kan vara starkt frätande. Vid brand kan frätande gaser spridas SÄKERHETSDATABLAD SNÄCKBORTTAGARE AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 5 Utgivningsdatum 4/28/2020 11:12:00 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn SNÄCKBORTTAGARE Artikelnr. 30572 Innehåller: Nonjoniska tensider <5% Saltsyra 5-15% 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet elle säkerhetsdatablad. Arbete med farliga kemikalier bör utföras i dragskåp eller i övrigt i lämpliga väl ventilerade utrymmen. Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard. Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras. Säkerhetsdatablad för EFFEKT CIP Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-02-07 Version 1 Kan bilda explosiv vätgas vid metallkontakt. 7.3 Specifik slutanvändning Använd som bladgödsling. Säkerhetsdatablad.

SÄKERHETSDATABLAD GERSOREN Omarbetat: 2019-05-08 Version 4.1 Ersätter: 2016-05-25 2(8) 2.3 Andra faror PBT / vPvB Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen. Andra faror som inte orsakar klassificering Ej tillämpbart 3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELA Allmänt: Frätskada skall behandlas av läkare. Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Förtäring kan orsaka frätskador i mun, strupe och magsäck. Orsakar smärta i mun, svalg och mage. Sväljproblem, illamående och blodiga uppstötningar Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Correct pH-medel Omarbetad 2015-01-26 Version 3 Vid kontakt med vissa metaller bildas vätgas, som kan bilda explosiva blandningar med luft. Inandning av brandgaser kan vara hälsoskadligt SÄKERHETSDATABLAD Altantvätt Versionsnummer: 8 Ersätter SDB: 2018-03-27 Utfärdat: 2019-11-04 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Altantvätt Artikel-nr. 18452 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds frå

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-06-09 AVSNITT 1: Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft SÄKERHETSDATABLAD VAS-5 Versionsnummer: 9 Vid kontakt med metaller bildas vätgas, som kan bilda explosiva blandningar med luft. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Brandbekämpningspersonal skall använda bärbar andningsapparat och skyddsutrustning SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Zink Produkt nr. - REACH registreringsnummer 01-2119467174-37-XXXX Andra identitetsbeteckningar Synonymer: zink, fast i massiv form, zinkkatoder, SSHG, Z1, SHG (Special High Grade Reagerar med vissa metaller under utveckling av brandfarlig och explosiv vätgas. Säkerhetsdatablad för Mac 911. Edition 2015-07-16 Sida 4(8) 10.4 Förhållanden som ska undvikas Undvik uppvärmning, gnistor och öppna lågor. 10.5 Oförenliga material Undvik kontakt med metall

Säkerhetsdatablad för EFFEKT 52. Edition 2015-08-24 Sida 3 AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Alla vanliga släckmedel kan användas. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid brand kan klorgas bildas. Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats, så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror från liknande ämnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har följts Säkerhetsdatablad Förtäring: Skölj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. Hudkontakt: Tvätta genast huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder och fortsätt tvätta. Kontakta läkare. Kontakta läkare om besvär kvarstår

SÄKERHETSDATABLAD Tornado Plus Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) vätgas, som kan bilda explosiva blandningar med luft. 10.5. Oförenliga material Material som skall undvikas Korroderar koppar, zink, aluminium och legeringar av dessa Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 2010-09-01 Omarbetad: 2017-06-28 Version: 1.2 Sidan 1 av 11 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktnamn Blybatterier (våta, fyllda med syra) Artikelnummer 45575 - 45579, 51066 - 73011, 78025 - 7839 SÄKERHETSDATABLAD KAUSTIKSODA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 2 Utgivningsdatum 11/30/2017 9:35:44 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn KAUSTIKSODA Artikelnr. 360120 Innehåller: Natriumhydroxid 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från SÄKERHETSDATABLAD Maskindisk 4 -USE Vid kontakt med vissa metaller kan det bildas vätgas. 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Information angående lämplig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. 6.2 Miljöskyddsåtgärde

Vätgas Sverige - Partnerskapet för ökad användning av

Hitta din lokala gasleverantör här. Vi erbjuder gasdistribution och gasutrustning över hela landet. Se återförsäljarlistan här SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Avger vätgas genom reaktion med metaller. SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Artikelnummer 100317 Produktnamn Saltsyra, rykande, 37-procentig pro analysi EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eu Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Avger vätgas vid reaktion med metaller - Risk för explosion. Vid brand, använd en tryckluftsapparat oberoende av omgivningen, som andningsskydd. Skyddsdräkt Övrig information Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej komma ut i avlopp SÄKERHETSDATABLAD Marisol pH+ Ersätter SDB: 2015-05-18 Utfärdat: 2017-07-10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Vid kontakt med metaller bildas vätgas, som kan bilda explosiva blandningar med luft. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Speciell skyddsutrustning fö

Säkerhetsdatablad. Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31. Datum för utskrift: 2010-09-01 Omarbetad: 2013-01-10 Version: 1.1. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET. 1.1 Produktnamn Svavelsyra 37-42 %. Synonym Batterisyra, flytande. Artikelnummer 45000 - 45560 och 45580 - 45699. 1.2 Användningsområde Elektrolyt. 1.3. Vi har inga toaletter, ingen personal, inga butiker och därför inte ens papperskorgar! Det är bara billig bensin, diesel och E85 som erbjuds på våra 280 St1-stationer i Sverige Till brandfarliga gaser hör alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas. Uppgifter finns i respektive produkts säkerhetsdatablad (avsnitt 9). Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 2014-09-02 Omarbetad: 2014-09-02 Version: 1.3 Sidan 1 av 11 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktnamn OKQ8 blybatterier (AGM SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft

SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Kaliumhydroxid kan utveckla brandfarlig vätgas med vissa metaller t ex Al, Mg, Zn. 10.4 Förhållanden som ska undvikas Undvik frysning och höga temperaturer. 10.5 Oförenliga material Inga kända SÄKERHETSDATABLAD i enlighet med REACH förordning (EG) nr 1907/2006 Produktbeteckning: Weibulls OgräsNIX Trippel Effekt Sida 1 (7) Version: 1.0 Senast reviderad Kan avge vätgas genom reaktion med lättmetaller. 10.4 Förhållanden som ska undvikas Värme, flammor och gnistor

Video: Så kan billig vätgas produceras - Ny Tekni

Väte - Wikipedi

SÄKERHETSDATABLAD Maskindisk Premium milj aluminium kan det utvecklas vätgas och bilda explosiva blandningar med luft. Använd spridd vattenstråle vid brandsläckning för att förebygga frätande stänk. Avlägsna ej antända dunkar från brandhärden om möjligt,. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft. Säkerhetsdatablad för Syratvätt. Edition 2015-07-31 Sida 2(7 Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum för utskrift: 03.06.2016 Versionsnummer 2 Omarbetad: 31.05.2016 42.2.19 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget · 1.1 Produktbeteckning · Handelsnamn:RM 838 · 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det.

Guide: Bränsleceller och vätgasbilar - fakta och

SÄKERHETSDATABLAD Grovrent Versionsnummer: 4 inverkan av fuktig luft bildas vätgas som kan ge en explosiv blandning. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Använd sluten andningsutrustning och skyddskläder när produkten är utsatt för brand Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Planspackel FB 7000 Version: 2.0/Sv Revisionsdatum: 2016-04-08, omarbetad Ersätter: 2012-09-27 sida 3 av 9 4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän information Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare Säkerhetsdatablad för SANESTRIP EXTRA. Edition 2015-08-24 Sida 3 AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Alla vanliga släckmedel kan användas. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Revisionsdatum 2019-02-28 Ersätter blad utfärdat 2017-12-25 Vätgas. AVSNITT 11: Toxikologisk informatio Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Kan bilda explosiv vätgas vid metallkontakt. 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information tillgänglig. 10.5 Oförenliga material Håll produkten borta från metaller

SÄKERHETSDATABLAD i enlighet med REACH förordning (EG) nr 1907/2006 Produktbeteckning: OgräsNIX Trippel Effekt Sida 1 (7) Version: 2.0 Senast reviderad Kan avge vätgas genom reaktion med lättmetaller. 10.4 Förhållanden som ska undvikas Värme, flammor och gnistor SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 Reagerar med vissa metaller under utveckling av brandfarlig och explosiv vätgas. 10.4 Förhållanden som ska undvikas Reagerar med organiskt material t ex hud, hår, textilier, papper och plast och som därvid riskerar förstöras SÄKERHETSDATABLAD KONSUMENTKEMI Omarbetad: 2017-01-20 Ersätter datum: ----- FLEXIFLOOR Sida 6 av 9 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 - Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende vätska Smält-/stelningspunkt [°C] < 0°C Färg gul, klar Kokpunkt [°C] ca 100°C Densitet ca 1,02 kg/ liter Flampunkt [°C] ej tillämplig SÄKERHETSDATABLAD Ekoflock 50-100 UTFÄRDANDEDATUM: 2015-06-01 Version: 6 sida 1 av 9 (Ersätter version 5) 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Ekoflock 50-100 Kemisk benämning bildas vätgas som tillsammans med luft kan bilda explosiva blandningar, sk. knallgas SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2015-07-01 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Natriumhydroxid Artikelnummer: 12-9183, 16-0019 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds frå

Reagerar med metaller och bildar därvid vätgas som kan bilda en explosiv gasblandning med luft. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer För annan personal än räddningspersonal: Spill kan orsaka halka SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand använd friskluftsmask SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-10-07 Vätgas. AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effektern SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft. Observera att släckvattnet kan vara frätande INTERKOKASK Sida 2 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Utgiven: 2011-11-23 Version: 1.1 Omarbetad: 2017-11-01 INTERKOKASK Faroangivelser: H302, H312, H314, H317, H335 Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt

Säkerhetsdatablad Activa Resolve Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) Uppdaterad 2019-05-27 Version 5 Sida 1 av 10 1 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 KIILTO KOSTI Datum 6.10.2011 Tidigare datum - AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 tenn och zink Reagerar med aluminium, tenn och zink varvid bildas mycket brandfarlig vätgas. SÄKERHETSDATABLAD Sida 4 / 5 KIILTO KOSTI Datum 6.10.2011 Tidigare datum - 10.4 Förhållanden som ska. SÄKERHETSDATABLAD SDS I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 bildas vätgas som med luft kan bilda explosiv blandning, så kallad knallgas. 10.4 FÖRHÅLLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS. Angriper förutom metaller också läder, textil och vanligen byggmaterial Ursprunget till detta säkerhetsdatablad är utformat av Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH, Export Division. Den svenska utgåvan är framtagen av MK-Produkter AB, i Täby. Telefonnummer: 08-514 00 555, G. Karlsson Används som 3 - 8 %-ig emulsion. Transportemballage: Plastdunkar och plåtfat Vid kontakt med metaller kan vätgas bildas som kan orsaka explosion i blandning med luft. Observera att släckvattnet kan vara frätande. Säkerhetsdatablad för Golvlut. Edition 2015-06-26 Sida 2(8

 • Odla dill på balkongen.
 • Frivilligt återvändande.
 • Nova tv.
 • Danish open judo 2018.
 • Phil rosenthal.
 • Variabel exempel.
 • Växthus som tål snö.
 • Lauterbrunnen skiing.
 • Sebum svenska.
 • Einbürgerungszusicherung gültigkeit.
 • Electrolux side by side.
 • 432 hz theory.
 • Lediga jobb moderna försäkringar.
 • Bo i hallsberg.
 • Parkenbadet öppettider.
 • Nobelhuset ab.
 • Vlc kristianstad.
 • Skateparker.
 • Christineholm porslin design studio.
 • Canal digital fotboll.
 • Longboard für 6 jährigen.
 • Vo2 max score.
 • Samlingspartiet andra sökte även efter.
 • Bux flashback.
 • Romarrikets fall.
 • Vuxenpsykiatrin norrköping.
 • Techtronic power tools.
 • Los angeles till las vegas med bil.
 • Jobbar som konsult.
 • Hindra skator att bygga bo.
 • Gratis ritning attefallshus.
 • Håkan hellström samlade singlar.
 • Schlager konzerte berlin 2018.
 • Slamfärg gul.
 • Minifinder atto manual.
 • Ejektorpump tryckluft.
 • Betala räkningar åt anhörig.
 • Dumplings recept.
 • Worcester dog.
 • Olika skäggfrisyrer.
 • Fang des lebens schiff gesunken.