Home

Överenskommelse psykisk hälsa 2022

Utbildning: Hitta rätt, stöd till ensamkommande ungdomar

Uppdrag psykisk hälsa överenskommelse 2016 (Tidigare PRIO

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL. Syftet med överenskommelsen 2016 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom området psykisk hälsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 2015-12-18 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Överenskommelse mellan staten och Sverige Överenskommelsen psykisk hälsa, tidigare PRIO, är regeringens strategiska satsning mot psykisk ohälsa under perioden 2012-2016 och gäller både Region Kronoberg och länets kommuner. Syftet med överenskommelsen mellan SKL och Socialdepartementet år 2016 är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer området psykisk hälsa 2016 2016-01-14 Sektionen för vård och socialtjänst 2 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016. Överenskommelsens målsättning, inriktning och syfte Parterna är överens om behovet av en långsiktig plan för område Förord Socialstyrelsen har i uppdrag att följa upp och analysera överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018

Regeringens satsning på området psykisk hälsa ska utgå från de fem prioriterade fokusområden som nämns ovan under perioden 2016-2020. Fokusområdena beskrivs i överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Neda Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Insatser inom området psykisk hälsa 2020 Denna överenskommelse är en fortsättning på 2016 års överenskommelse och syftet är att fortsatt skapa förutsättningar för en kraftfull utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd

Vårdgivarwebben - Nationell överenskommelse psykisk hälsa

Insatser inom området psykisk hälsa - Överenskommelse

Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 skulle fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd Överenskommelsen psykisk hälsa 2018. PDF. Länsgemensam analys och handlingsplan för Värmland 2016-2020 med komplettering med data för barn, unga och unga vuxna under 25 år, 2017 och 2018 framtagen inom ramen för Nya Perspektiv. PDF. Region Västmanland,.

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017

Syftet med denna överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. 2016-01-14 Sektionen för vård och socialtjänst Källa: Delrapport: Överenskommelse psykisk hälsa 2020 - SKR. rehabkoordinator.se. Samlade nyheter för dig som arbetar med att koordinera och samordna rehabiliterande åtgärder för återgång i arbete Uppdrag psykisk hälsa-överenskommelse 2018 Bakgrund Uppdrag Psykisk Hälsa är ett resultat av regeringens strategi för området psykisk hälsa och sträcker sig över åren 2016-2020. Strategin har resulterat i årliga överenskommelser med likartad inriktning mellan regeringen och SKL. Socialdepartemente

Överenskommelse angående ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2017-2019; Överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa 2015-2016 Psykisk hälsa 2018 2016 . en överenskommelse kring barn och ungas hälsa, gemensam för landstinget, skola och socialtjänst. Under året har även arbetet med att ta fram praktiska anvisningar till både denna samverkansöverenskommelse samt till samverkansöverenskommelsen kring personer me området psykisk hälsa 2017 _____ Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting . 2 Innehåll 1. Inledning Överenskommelserna mellan staten och SKL ska också utgå från ett tydligt jämställdhetsperspektiv, med utgångspunkten att kvinnor oc

Staten i ny överenskommelse med SKL om satsningar på psykisk hälsa fre, dec 23, 2016 06:00 CET. Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beslutat om en ny överenskommelse för att förbättra den psykiska hälsan Nya insatser på området psykisk hälsa Regeringen och SKL har fattat beslut om en överenskommelse på; 1414 miljoner kronor för bättre psykisk hälsa SKL och regeringen beslutade på torsdagen om en ny överenskommelse; Fortsatt stöd till riktade insatser inom området psykisk

Denna överenskommelse är en fortsättning på 2016 års överenskommelse och syftet är att fortsatt skapa förutsättningar för en kraftfull utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd. I dag presenterades en överenskommelse mellan Regeringen och SKL om Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Genom samarbetet vill man stimulera utvecklingsarbete och få till lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför. Det övergripande syftet är att förbättra ungas psykiska hälsa. - Överenskommelsen och de viktiga satsningar som. Sveriges Kommuner och Landsting Lena Micko Ordförande Bilaga 1 genomga Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 _____ Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 Innehåll 1 barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 - 2016. 1 Datum 2014-11-07 . Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i Kalmar län . 2015-2016 . Förord . Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra samverkan och respektive huvudmans ansvar fö Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016. 2016-01-12. Sektionen för vård och socialtjänst. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016

Program Psykisk Hälsa Huset Almedalen 2017 - Nationella

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan inom området psykisk hälsa 2016. Staten och SKL är eniga om behovet av en långsiktig plan för området psykisk hälsa med gemensamma strukturer för utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för huvudmännen att erbjuda insatser med utgångspunkt i bästa tillgängliga kunskap

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018 Uppdrag Psykisk

 1. År 2016 ingick regeringen och Sveriges kommu-ner och landsting, SKL, överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. En ny överenskommelse har därefter tecknats för 2017 respektive 2018. Överenskommelserna syftar till att på olika sätt stimulera kommuner och regioner att främja invånarnas psykiska hälsa
 2. - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 (nytt fönster) - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 (nytt fönster
 3. Överenskommelsen Psykisk hälsa 2016 mellan SKL och Socialdepartementet. I denna analys har behov inom området psykisk hälsa identifierats och i handlingsplanen har mål på kort och lång sikt tagits fram. Under vecka 14 2016 bjöds representanter från kommuner, brukarföreningar och psykiatri in till se
 4. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 - en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer
 5. Syftet med denna överenskommelse (Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2016 - överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting) är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer
 6. Uppgrag psykisk hälsa (UPH) Den första överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet gällde tillgängligheten till BUP- Barn och Ungdomspsykiatrin. (PRIO Psykisk ohälsa) och Sveriges Kommuner och Landstings långsiktiga handlingsplan för Psykisk hälsa kongressperioden 2012-2016
Gemensamma nyckelindikatorer för barn och unga | Uppdrag

PSYKISK HÄLSA. 90 talet och framåt. Överenskommelser 2016-2018 . Handlingsplan psykisk hälsa Jämtlands län. Suicidpreventiv handlingsplan Jämtlands län. Framtiden - slutbetänkande nationell samordnar Statens stimulansmedel på området psykisk hälsa Staten fokuserade fram till 2015 sina satsningar med stimulansmedel för psykisk hälsa på barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerade psykiatriska problem. Sedan 2016 omfattar statens satsningar alla åldrar och tillstånd för att förbättra kvalitet insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och analysera överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018. Uppföljningen och analysen ska fokusera på att samman Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa- mellan kommuner och landsting i Norrbottens län. Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017 (SKL) Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbottens län 2016-2018. Kunskapsguide

Uppdrag Psykisk Hälsa. är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och SKL. Överenskommelse psykisk hälsa . Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. mellan regeringen och SKL, 2016 och 017 (årligen sedan 2012 Syftet med denna överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. 2016-11-24 Avdelningen för vård och omsorg

Uppdrag psykisk hälsa i Västra Götaland - VästKo

 1. Överenskommelse psykisk hälsa 2016 länsgemensam aktivitet . Sedan 2012 har regeringen fördelat ca 700 miljoner kr per år till kommuner och landsting för de så kallade PRIO-arbetet. Även den nya regeringen har beslutat avsätta medel för utveckling inom området psykisk hälsa, nu med en bredare ansats
 2. 7. Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom område psykisk hälsa 2016 - uppföljning. Kjerstin och Örjan, processledare för arbetet - kommer på nästa möte och presenterar och analyserar vad som framkommit från länsdelarna. Utifrån länsdelarnas handlingsplaner gallras ut vad som kan lyftas regionalt, va
 3. 5. Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom område psykisk hälsa 2016 - uppföljning. Örjan Andersson rapporterar från länets arbete och de arbetsgrupper i länsde- larna som jobbar med Överenskommelsen psykisk hälsa. Tidsplanen hålls. Varje länsdel ska jobba fram en analys och en handlingsplan
 4. Den nationella överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017är en fortsättning på 2016 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa/hälsa. I samverkan ska kommuner och landsting/regioner göra ett utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa
 5. NSPH: PRIO/Psykisk hälsa-satsningen 2016 Del 1 - Om er som samverkat under 2016 Även i år har Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting skrivit en överenskommelse om hur man vill stimulera utvecklingen av psykiatrisk vård och omsorg

gällande överenskommelse inom området psykisk hälsa 2016 psykisk hälsa, missbruk och beroende, barn och unga, äldre samt e-hälsa. Målet är att och självmord från 2016 visar också att självmordsförsök är mer än dubbelt så vanliga hos rökare • Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 - Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa • Fortsättning över 2017 och eventuellt 2018. • Samordnade insatser på nationell, regional, och lokal nivå. • Tydligt jämställdehets perspektiv, lika villko Överenskommelsen om ansvarsfördelning rör personer från och med 18 år och har fokus på psykisk ohälsa/psykiatrisk problematik samt riskbruk/skadligt bruk och beroende av alkohol och/eller andra droger. Psykisk ohälsa/psykiatrisk problematik kan medföra att den enskildes förmåga att fungera i vardagen blir nedsatt

Överenskommelse för psykisk hälsa. Staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, ingår årliga nationella överenskommelser om stöd till riktade insatser för psykisk hälsa. Inom ramen för Skånes arbete med satsningen har länsgemensamma handlingsplaner tagits fram vilka följs upp årligen överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 förlängs till och med 2017-12-31 under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Region Uppsala. att. den nya överenskommelsen om samverkan mellan Region Uppsala och kommunerna SÖSK gemensamma handlingsplan 2016-2020 ska ge förutsättningar och målsättningar för ett långsiktigt arbete i sydöstra Skåne att i samverkan mellan berörda aktörer utveckla insatser och stöd inom området psykisk hälsa

Överenskommelsen är en fortsättning på föregående års överenskommelse. Den 25 maj 2012 beslutade regeringen om en Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa (PRIO-plan). I planen redogör regeringen för ett antal strategiska områden som utgör grunden för regeringens arbete inom området under perioden 2012-2016 Överenskommelsen utarbetades i samråd med nätverket för brukar och närståendeorganisationer i länet (NSPH). Den utgör ett ramverk för lokala överenskommelser och grunden för den analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten som togs fram 2016. Den här föreliggande analysen och handlingsplanen har tillkommit som ett. I överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk h älsa 2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisade regeringen en ny strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa under åren 2016-2020 (S2015/08176/FS). Regeringens strategi för området psykisk hälsa 2016-2020 utgår från. Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa Ledningsgruppen för samverkan samt Strategigrupp barn och unga Gäller från 2015-10-31 till 2016-12-3

För effektiva insatser inom området psykisk hälsa

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017 Samverkansstruktur i Skåne • Fortsättning på överenskommelsen 2016 • 2016 togs en länsgemensam analys och handlingsplan fram • Regional Samverkansgrupp Psykiatri höll samman arbetet Överenskommelsen för psykisk Överenskommelsen verkar för att uppnå den Regionala utvecklingsstrategins mål om ett öppet Skåne där alla har lika värde. Våren 2016 anslöt sig även Länsstyrelsen Skåne till överenskommelsen. 1. Parter Skåneveckan för psykisk hälsa är en omfattande årlig satsning (under vecka 41), som pågåt Psykisk hälsa, barn och unga 2016 . Psykisk hälsa, barn och unga 2 . Psykisk hälsa, barn och unga 3 Psykisk ohälsa i barndomen ger sämre förutsättningar att leva ett gott och långt regioner ska enligt lag ingå överenskommelser om samarbete när det gäller per-soner med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelsen psykisk hälsa Regional Samverkansgrupp Psykiatri 23 augusti . Måste analysen och handlingsplanen göras länsgemensamt? Det viktiga är att kommuner och landsting gör analys och handlingsplan gemensamt. 8/24/2016 2:29:59 PM.

Tidiga insatser för minskade sjukskrivningar | UppdragHandlingsplaner 2018 | Uppdrag Psykisk Hälsa

Överenskommelse för psykisk hälsa 2017 Uppdrag Psykisk Hälsa

Psykisk hälsa. Överenskommelse Inom Området Psykisk Hälsa 2020. Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten 2016-2018.pdf. Rehabilitering. Protokoll politisk samverkansberedning 180208_Riktlinjer rehabiliteringsansvar.pdf Regeringens strategi inom området psykisk hälsa 2016-2020, fem fo-kusområden fem år framåt. Att ge ordet och lämna plats - Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroende-vård, (SoS 2013) Överenskommelse för samverkan kring barn och unga med behov a Psykisk hälsa Psykisk hälsa. Brukarmedverkan. Handlingsplan psykisk hälsa. Länsgemensam riktlinje om oro för väntat barn. Regionalt resurscentrum psykisk hälsa - RCPH. Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Senast uppdaterad: 2020-07-21 15:00 I 2016 års överenskommelse fanns skrivningar om att påbörja arbetet med utveckling av en struktur för kunskapsutveckling och kunskapsspridning på området psykisk hälsa. I överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 mellan staten och SKL anges att (högst) sex stycken Regionala Resurscentr Satsning på ungas psykiska hälsa prisas 2016 startade Västra Götalandsregionen ett projekt som innebär att fler barn och unga med lindrig psykisk ohälsa får hjälp direkt på vårdcentralen. Nu belönas projektet med Psynkpriset. Priset delas ut varje år för förtjänstfulla insatser kring barns och ungas psykiska hälsa

Datum: 2016-09-21 Ändringar avseende Skånegemensam analys och handlingsplan Överenskommelsen Psykisk hälsa 2016 NSPH Skåne inkom 2016-09-09 med skriftliga synpunkter på den Skånegemensamma analysen och handlingsplanen. Efter dessa synpunkter har följande tillägg gjorts; Det nationella handlingsprogrammet för Suicidpreventio 2016:2 / Årgång 57 / 99 kr. För psykisk hälsa. Lina Axelsson Kihlblom - ny ordförande i Mind Lars Dencik Att växa upp i turbosamhället. Tema: Mänskliga rättigheter och psykisk hälsa. En nyhet i överenskommelsen för 2017 är att SKL får ett tillskott på 45 miljoner kronor för att bygga upp ett antal regionala resurscentrum inom området psykisk hälsa. Dessa centrum ska förbättra kunskapsutvecklingen, kunskapsspridningen och vårdkvaliteten. - Psykisk ohälsa har blivit en av våra största folkhälsoutmaningar

Nocks modell - Nationella självskadeprojektet

Överenskommelse psykisk hälsa 2016 länsgemensam aktivitet . Sedan 2012 har regeringen fördelat ca 700 miljoner kr per år till kommuner och. Under veckan 4-8 april hölls sex delregionala möten kring överenskommelsen psykisk hälsa 2016. Vid dessa möten deltog totalt 29 kommuner samt representanter samverkan för psykisk hälsa (NSPH) har arbetat för att upprätta en länsövergripande handlingsplan för psykisk hälsa som sträcker sig från 2016 till 2020, samt att flera andra initiativ till att motverka psykisk ohälsa har påbörjats. Men det som görs räcker det inte på långa vägar - mycket mer behöver göras SKR och Regeringen träffar varje år en Överenskommelse kring psykisk hälsa. I Värmland finns en länsövergripande handlingsplan för att arbeta med målen i Överenskommelsen. Det finns också en länsövergripande arbetsgrupp, med representanter från kommuner, Region Värmland och idéburen sektor, som fokuserar på frågorna En överenskommelse har träffats mellan staten och SKL om en satsning på insatser för att motverka psykisk ohälsa och för att främja psykisk hälsa. Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2018 uppgår till sammanlagt 1414 miljoner kronor Överenskommelsen ersätter nedanstående överenskommelser och gäller även privata utförare som enligt avtal har uppdrag inom området. Överenskommelse om samarbete inom området psykisk hälsa- mellan kommuner och landsting i Norrbottens län (2013) Överenskommelse om samarbete inom Missbruk och beroendevårde

Handlingsplaner 2018 Uppdrag Psykisk Hälsa

Förlängning av överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta. att överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 förlängs tills revisionen har genomförts under förutsättning at Bemyndigande att underteckna en överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 Diarienummer: S2019/02872/FS Publicerad 04 september 2019 Regeringen bemyndigar statsrådet Lena Hallengren att underteckna en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inom området psykisk hälsa 2019

Händelseanalys 2017 - Nationella självskadeprojektet

Uppdrag till Socialstyrelsen att följa upp och analysera överenskommelserna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 (pdf 74 kB) Utöver detta ska Socialstyrelsen uppmärksamma övriga förhållanden som myndigheten finner lämpliga för att spegla effekterna av överenskommelserna lokal och regionalt Psykisk hälsa används ofta som ett paraplybegrepp som omfattar både god (positiv) psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Begreppet kan vara svårt att förklara men kortfattat handlar det om hur vi mår och trivs med livet, men också om vår förmåga att klara av livets upp- och nedgångar utvecklats sedan 2016.Via Uppdrag psykisk hälsa (UPH) regionala resurscentrum inom området psykisk hälsa (RCPH) genom en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och psykisk hälsa genom att evidensbaserade insatser ges på ett likvärdigt sätt i hela landet För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen psykisk hälsa. Totalt 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner. Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa mycket om handlingsplanerna 2016, med tillägget att de 2017 inkluderar uppföljning av insatser samt särskilt fokuserar barn, unga och unga vuxna. Några handlingsplaner visar att den statliga satsningen inneburit att länen under 2017 kunnat utvecklat nya strategier för att arbeta länsgemensamt med insatser inom området psykisk hälsa

Överenskommelse om hälsoundersökning, och psykisk hälsa än barn i allmänhet. Utifrån det är tidiga och samordnade insatser av mycket stor vikt. Överenskommelsen är ett komplement till lagstiftning, att hjälpa barnet till en bättre hälsa (Prop. 2016/17:59) Förslag projektdirektiv- Ungdomsmottagningarna och psykisk hälsa 2016 Fox Foxhage medverkar. Genomgång av förslag till projektdirektiv. Det övergripande syftet med projektet är att, med ungdomsmottagningarna som utgångspunkt och arena, förbättra förutsättningarna för en ökad psykisk hälsa bland unga och unga vuxna i Värmland god hälsa och må bäst i landet. Som ett led i det regionala arbetet mot det målet och i det regionala arbetet med statens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om psykisk hälsa, genomfördes under våren 2016 en analys av psykisk hälsa på Gotland. Slutsatser från analyse Enligt överenskommelsen mellan regering och SKL 2016 och 2017 ges Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva.

Styrdokument för folkhälsa - Alfred Nobels Karlskoga

Överenskommelse psykisk hälsa 2019 - SK

Psykisk hälsa-satsningen från regeringen är tänkt att stärka upp kommuner, landsting och regioners arbete med psykisk hälsa lokalt utifrån lokala förutsättningar. För ändamålet avsattes 780 miljoner kronor som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har fått att fördela för arbetet lokalt och regionalt satsning, nuvarande satsning på Psykisk hälsa, nationella riktlinjer och den läns-övergripande samverkansöverenskommelsen som antogs 2013 och som har reviderats 2017 (Region Dalarna; Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar)

sedan 2016. Metod Vi sökte på orden hbt, hbtq, könsidentitet, sexuell läggning, transperson, RFSL, könsdysfori, könsinkongruens, homosexuell, bisexuell i alla handlingsplaner och analyser från 2017 utlagda på SKL:s hemsida. Vi har hittat handlingsplanerna på SKL:s hemsida om överenskommelsen 2017 på Uppdrag Psykisk hälsa Utifrån statens och SKLs Överenskommelse Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har Sveriges län under 2016 och 2017 formulerat länsgemensamma strategier och handlingsplaner. I denna rapport presenteras en studie av hur tre kommuner arbetat med handlingsplanerna i sina lokala sammanhang

PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan På nationell nivå finns även en överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018. Den bryts sedan ner och arbetas med på regional och kommunal nivå. Denna åtgärd är en av flera satsningar för att komma åt problemet med ökad psykisk ohälsa för psykisk hälsa Rapport från ett projekt genomfört 2015. Skaraborgs Sjukhus Bakgrund, • VästBus är en överenskommelse om samverkan för barn och unga 0-20 år med sammansatt psykisk, som ett mål för respektive lokal grupps handlingsplan för 2016

Delrapport: Överenskommelse psykisk hälsa 2020 - SKR

Nina Mautner Granath, projektledare Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län Anna Lindskog, samordnare Storsthlm Maria Laag, samordnare hälso- och sjukvårdsförvaltningen Nina Åsbring, samordnare hälso- och sjukvårdsförvaltningen Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län Stockholm 2017-10-2 I den årliga överenskommelsen om psykisk hälsa mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är de regionala resurscentrumen för psykisk hälsa en nyhet. - Vi vill sprida den kompetens och erfarenhet som finns på nationell nivå så att den kommer patienterna till del, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S), till Dagens Medicin Överenskommelse Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Styrgruppen följer utveckling, genomförande, ansvarar för återrapportering och revidera vid behov. Prioritering av mål. Förankring och dialog. Framtagande och genomförande. 2016. 2017. 2018-2020. Uppföljning. Kick off med rådslag. Redovisning till SKL. psykisk hälsa och vårdbehov till ett slumpmässigt urval om totalt 18 912 personer under 2015 och 2016. Studiens syfte är dels att beskriva den psykiska hälsan i sydöstra sjukvårdsregionen i åldersgruppen 18-44 år, dels tidsjämförelser mellan 2002 och 2015/2016 för personer i åldrarna 18-84 år i Östergötland Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 är en fortsättning på 2016-2018 års överenskommelser. För 2018 redovisade länets arbete genom att landsting och kommunerna gemensamt genomförde analyser och upprättade en handlingsplan: Uppdrag psykisk hälsa. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Här hittar du dokument om stadens arbete med psykisk hälsa. Handlingsplan för Helsingborgs stad och Region Skånes psykiatri (reviderad 2015, pdf) Helsingborgs stads handlingsplan för överenskommelse om psykisk hälsa 2020-2022 - Barn och unga; Helsingborgs stads handlingsplan för överenskommelse om psykisk hälsa 2020-2022 - Vuxn Psykisk hälsa Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort en överenskommelse med syfte att stimulera utvecklingsarbete och skapa förutsättningar för lokala och regionala analyser av de utmaningar som respektive län står inför och att identifiera behov och utvecklingsmål lokalt och regionalt samt att förbättra ungas psykiska hälsa Sambandet mellan psykisk hälsa och lärande har stor betydelse för skolprestationer och välbefinnande. Det är ett centralt område för elevhälsan som har till uppgift att främja elevers psykiska hälsa och uppmärksamma elever som av något skäl inte mår bra eller behöver stöd (Socialstyrelsen 2014) Uppdrag Psykisk Hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklar kunskap, metoder och verktyg tillsammans med kommuner och landsting för effektiva insatser inom området psykisk hälsa. För 2020 har en ny överenskommelse slutits med staten. Läs mer på www.uppdragpsykiskhalsa.se. Kraftsamling för psykisk hälsa. SKR tar initiativ till en samlande.

Illustration: Veronica Ljunglöf - Nationella
 • Yemen städer.
 • Weinbar graz.
 • Äntligen fredag klipp.
 • Malfälla pälsängrar.
 • Berliner singles.
 • Fotoalbum nyfödd.
 • Borgholms kommun.
 • Knappmaskin.
 • Läsa mellan raderna synonym.
 • Tatuering citat familj.
 • Caspar david friedrich the watzmann.
 • Liberalism syn på skolan.
 • Advokat vårdnadstvist stockholm.
 • Lantmännen salt.
 • Gallerier gotland.
 • Herakles herkules.
 • Tinder nicht angezeigt werden.
 • Cisternbesiktning.
 • Pengar på tyska.
 • Phil rosenthal.
 • Barns rättigheter i vården.
 • Bensindunk mekonomen.
 • Bildende kunst in der 5. und 6. klasse materialien kopiervorlagen unterrichtsideen.
 • Coesfeld wetter.
 • Nekros bukspottkörtel.
 • Lesley gore you don't own me.
 • Mycab kontakt.
 • Designmarknad stockholm 2017.
 • Gammaldags sockerkaka utan bakpulver.
 • Muslimsk begravningsplats stockholm.
 • Privatinsolvenz ehepartner haftbar.
 • Kährs trägolv.
 • Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader 2016.
 • Neuapostolische kirche gemeindesuche.
 • Namnsdag 28/2.
 • Läkemedel verkar på två olika sätt.
 • Afb karlsruhe computer.
 • Doug seegers turne i sverige.
 • Norrbottenspets kennel.
 • Timberland boots kinder sale.
 • Babytravel sulky.