Home

Ginikoefficient kommuner

Sverige hade 2018 en ginikoefficient på 0,27. I internationell jämförelse är det en relativt låg inkomstspridning. I Eurostats sammanställning, där även länder utanför EU ingår, är Slovakien det land som uppvisar minst inkomstskillnader med en ginikoefficient på 0,21. Skillnaderna mellan länderna i övre delen av listan är dock små Tabellen nedan visar senaste data för nyckeltalet för samtliga kommuner. Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den historiska utvecklingen

Ginikoefficient - internationellt - Ekonomifakt

Av de 10 kommuner med högst inkomstklyftor är 8 alliansstyrda och 2 vänsterstyrda. Av de 50 med högst inkomstklyftor är 35 alliansstyrda, 4 har ett blandat styre och 11 är vänsterstyrda. I Västernorrland ligger samtliga kommuner utom Sundsvall på den halvan med ett lågt Gini-koefficient. Siffror kommuner i länet, Ånge 0,3. Timrå 0,30 Ekonomifakta har sammanställt 18 nyckeltal som jämför Sveriges kommuner och 14 nyckeltal som jämför Sveriges län. På ett enkelt sätt får du snabbt en bild av hur din kommun står sig i förhållande till andra kommuner och rikssnittet. Du kan utforska data om företagande, inkomster, sysselsättning och mycket annat Fokus Bäst att bo-lista är här. I toppen återfinns storstäderna. Men beroende på vilka variabler som räknas ligger många mindre kommuner bra till

Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten Räkenskapssammandraget (RS) är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga kommuner. Syftet med RS är att på kommun‑ och riksnivå få en tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och utveckling. RS har stor betydelse för.. Vi får det ekonomiskt bättre och bättre i Sverige. Men samtidigt har inkomstklyftorna ökat. Och det är de som tjänar mest som drar ifrån och får allt mer pengar att röra sig med Inkomster och skatter: Inkomströrlighet 2000-2018. 2020-04-23. Nästan var tionde person i Sverige har en varaktigt låg ekonomisk standard. Det innebär att de har haft en låg ekonomisk standard 2018 och minst två av de tre föregående åren

Gini-koefficienten er et mål for graden af ulighed i en fordeling, ofte anvendt overfor en formue- eller indkomstfordeling.Koefficienten er et tal mellem 0 og 1. I en helt lige fordeling, hvor alle indkomstmodtagere har samme indkomst, er Gini-koefficienten 0.Jo mere ulige fordelingen er, jo større vil Gini-koefficienten være Danmarks mest lige kommune er til gengæld Læsø med en ginikoefficient på 21,2, og så kommer Favrskov og Bornholm med henholdsvis 21,5 og 21,8. »Ginikoefficienten påvirkes jo meget af, om der er nogen i en kommune, som er meget, meget rigere end andre,« siger Kurt Houlberg, professor i kommunaløkonomi ved det Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) Disponibel inkomst och faktorinkomst per konsumtionsenhet, gini-koefficienten samt andelen av inkomstsumman som innehas av personer i hushåll med de högsta 10 procent respektive 1 procent av inkomsterna efter hushållsdefinition, 2014 års priser. År 1975 - 201 Danderyd är den kommun som har högst ginikoefficient i Sverige, med 0,512. Det betyder att Danderyd, liksom Lidingö, har större inkomstojämlikhet än USA. Danderyds mätvärde motsvarar ungefär Rwandas. Lidingös Guatemalas och Lund, som är nummer tre, har en ginikoefficient i samma storleksordning som Peru Gini-koefficienten fra år 1987 og frem findes i tabellen Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter ulighedsmål og kommune i Statistikbanken. I Statistikbanken findes også tabeller fra Levevilkårsundersøgelsen , hvor man bl.a. har spurgt om husstandens medlemmer synes, at det er let eller svært at få pengene til at slå til

Sedan början av 90-talet har inkomstklyftorna i Sverige vuxit snabbare och mer än i något annat västland. Det säger Michael Förster, en av forskarna bakom organisationens OECD:s granskning. Gini-koefficienten er det mest udbredte mål for ulighed, fx indkomstulighed. Jo større Gini-koefficienten er, jo mere ulige er fordelingen. Hvis alle havde præcis den samme indkomst, ville Gini-koefficienten være 0, mens den ville være 100 pct., hvis én person havde al indkomst, og resten af befolkningen dermed ikke havde nogen indkomst befolkningsgrupper, som fx indbyggerne i en kommune. Alternativt kan man vælge at benytte P90/10-raten. Dette er et fordelingsmål, som stort set ikke påvirkes af enkeltpersoner med ekstreme indkomster. 1 Ovenstående forklaring af beregning af punkter på Lorenz-kurven er simplificeret. Ved beregning af gini anvendes en Lorenz

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning 5 2 Bakgrund Innan vi börjar titta på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige och dess utveckling över de senaste decennierna, kan det vara bra att ge en kort bakgrund inkomstskatt på inkomstojämlikhet i Sveriges kommuner under 2000-talet? . För att undersöka inkomstskatten effekt på inkomstojämlikhet kommer respektive kommuns Ginikoefficient beräknas. Vid tidigare studier av förändringar i Ginikoefficienten har de Ginikoefficient - Wikipedi . Sverige hade 2003, enl. SCB, måttet 0,85, Ginikoefficient och andra. Fördelning av samhällets tillgångar kan beskrivas i olika termer,. Ginikoefficient's wiki: Ginikoefficient är en ekonomiskt måttenhet på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning. Måttet bygger på Indkomster består ikke bare af løn og overskud af selvstændig virksomhed. Indkomsterne kan også komme i form af fx udbetalinger fra en a-kasse samt pension, kontanthjælp, sygedagpenge og SU

Nyckeltal för alla regioner - Ekonomifakt

 1. » Danderyd är den kommun med högst ginikoefficient i Sverige. Det betyder att Danderyd, liksom Lidingö, har större inkomstojämlikhet än USA. Danderyds mätvärde motsvarar ungefär Rwandas .« Fokus 25-30 november 2017 Tre ar er UC-index Inkomstfördelning lönefördelning o ekonomisk segregation ilda
 2. Sverige hade 2017 en ginikoefficient på 0,28. I internationell jämförelse är det en relativt låg inkomstspridning. När kommuner i Sverige jämförs med varandra enligt ginikoefficienten har Ronneby (0,390) ett något lägre värde än rikssnittet (0,407)
 3. aliteten er voksende med andelen af underklasse . Hvis vi fjerner de 2 mest ekstremt lig-gende kommuner (Ærø og Albertslund), kommer forklaringsgraden op over 50 %
 4. En kommun för alla • Ohälsotal, genomsnittligt antal utbetalda dagar med sjukpenning och andra ersättnings typer, för befolkningen 16-64 år • Antal anmälda våldsbrott/ 1000 inv • Ginikoefficient (jämlika tillgångar), index • Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av inv 6-15 år. En ekokommun i framkan
 5. I løbet af de seneste ti år er indkomstniveauet stort set uforandret for de 10 pct. med lavest indkomst, hvorimod dem i toppen af indkomstfordelingen har oplevet indkomststigninger

Nigeria i Västafrika är kontinentens folkrikaste stat. Det råder sedan länge osämja mellan det muslimska, norra Nigeria och södern där de flesta kristna bor. Efter övergången från militärstyre till civilt styre 1999 har motsättningarna åter kommit i dagen. Den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram har under 2010-talet terroriserat befolkningen i norr fanns att hitta för samtliga 290 kommuner. Integrationsmåtten som samtliga oberoende variablerna testades mot var bistånd (skillnader i erhållet bistånd mellan utrikes och inrikes födda), utbildning (skillnad i andelen med eftergymnasial utbildning mellan utrikes och inrikes födda), ginikoefficient (mått p ges kommuner och landsting, Pensionsmyndigheten, Försäkringskas-san, Konjunkturinstitutet m.fl. 1.5 Reglering/lagstiftning FASIT saknar för närvarande reglering i lag, men arbete har pågått under de senaste åren med att få en sådan på plats. I skrivande stund är utredningen klar, men lagen är ännu inte fastslagen. Den nya re Lönespridning är ett arbetsmarknadspolitiskt begrepp som innebär skillnader i lön mellan olika grupper av arbetstagare avseende till exempel region, utbildning, yrke, bransch, ålder samt kön. Lönespridningen påverkas dels av löneförhandlingar, dels av hur efterfrågan och utbud av olika typer av arbetskraft förändras. [1] I politisk debatt används vanligtvis inte ett enda.

Inkomstklyftor bland landets kommuner - maje

 1. Skriftligt prov den 5 januari 2019 inför antagningen till UD:s Diplomatprogram Läs igenom denna instruktion och de instruktioner som ges i skrivningsformuläret nog
 2. oritet utgör
 3. Ginikoefficient (2009) Olika kommuner har på försök gett dessa familjer skolpeng som ersättning för bortfall av arbetskraft men detta har inte fungerat som man hoppats eftersom det inte funnits tillräckligt med ekonomiska resurser
 4. Veckans Fokus Myten om framgångsrika storstäder. 23 november 2017 TEXT: Johan Hakelius Illustration: Rebecca Elfast. Allt det som gör städer till motorer för tillväxt, leder också till att medborgarna sorteras efter inkomst och klass
 5. Antal invånare: 190 886 310 (2017) Huvudstad: Abuja Befolkning. Nigeria är Afrikas folkrikaste stat och beräknas ha världens sjunde största befolkning. Befolkningssiffran är osäker och har ofta utgjort en tvistefråga på grund av den känsliga etniska och religiösa balansen
 6. sta inkomstskillnaderna - Norsjö, med en ginikoefficient på 0,258 - hör till en av världens mest jämlika regioner. Det finns bara två länder i hela världen som har lägre ginikoefficient än så (Danmark och Japan). Sveriges mest ojämlika kommuner, Lidingö och Danderyd
 7. Den økonomiske ulighed er målt på gini-koefficienten steget hvert år siden valget i 2015. (Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix) DAGENS TAL: Uligheden i Danmark er blevet større siden valget i 2015 og ramte i 2017 det højeste niveau i 30 år målt på gini-koefficienten. Den økonomiske.

IFOR41:Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter ulighedsmål og kommune Enhed : procent poin Grupper med låga inkomster har haft en förhållandevis svag inkomstutveckling sedan 1990-talets början. Därför har andelen personer med låg ekonomisk standard har ökat successivt från 7,3 procent 1991 till 14,9 procent 2017 Danmark, formellt Konungariket Danmark [5] (danska: Kongeriget Danmark), är en konstitutionell monarki i norra Europa.Det egentliga Danmark gränsar till Tyskland i söder samt maritimt mot Sverige i öster och [källa behövs] Norge i norr. Till Danmark hör, inom begreppet Rigsfællesskabet, även Färöarna och Grönland, båda med ett utvecklat självstyre Paraguay, formellt Republiken Paraguay (spanska: República del Paraguay, guarani: Tetã Paraguái), är en stat i centrala Sydamerika gränsande till Argentina i söder och sydväst, Bolivia i nordväst och Brasilien i öster. Den största delen av befolkningen på 6,9 miljoner personer bor i landets södra del. Genom landet flyter Paraguayflode Vi har låg Ginikoefficient flr inkomst, men hög för kapital. Det senare beror på socialdemokratins skattegirighet (jämför kommentaren om Kornai ovan — socialister förstår i allmänhet inte kapitalets roll i en ekonomi, och kämpar ständigt mot kapitalbildningen, vilket glr iss fattigare)

Regional statistik - Ekonomifakt

 1. skningen i Haparanda som har gått från 0,275 till 0,264. Men det är i.
 2. Medelinkomst Ginikoefficient Ohälsotal. ekonomiskt. bistånd Utbildning arbetslöshet Tätortsgrad Kommun. 253 300 0,304 39 34,6 75,4 7,5 95,1 mölndal. 210 900 0,266 49 22,3 89,4 12,1 70,3 mönsterås. 211 500 0,292 44 22,8 84,9 10,3 65,9 mörbylånga. 303 200 0,423 27 32,7 70,4 5,8 98,9 nacka. 216 500 0,274 46 47,6 85,3 16,0 76,2 nor
 3. sedan 2019 Kommun Arbets-marknad Bostäder Demografi Demokrati och jäm- ställdhet Kommunal ekonomi Trygghet Kultur Fritid Miljö Socialt och hälsa Utbildning Total poäng 1 1 Lomma 35 204 13 39 22 25 64 2 4 2 256 2 1 Täby 1 190 53 6 29 22 106 9 32 4 246 3 1 Mölndal 18 55 2 10 7 131 121 12 22 43 240 4 1 Nacka 8 264 9 2 16 97 80 22 41 7 23
 4. Medelinkomst Ginikoefficient Ohälsotal. ekonomiskt. bistånd Utbildning arbetslöshet Tätortsgrad Kommun. 222 600 0,302 48 33,0 87,4 7,7 65,4 gnesta. 232 200 0,349 30 43,7 91,3 5,8 76,6 gnosjö. 196 000 0,298 40 46,6 85,4 14,6 57,1 gotland. 209 100 0,264 61 32,1 91,3 13,3 71,9 grums. 205 600 0,304 39 33,9 89,0 10,4 50,6 grästor
 5. Statistikcentralen, som grundades år 1865, är den enda finländska myndi-gheten som grundats för statistikföring. Statistikcentralen producerar mer-parten av Finlands officiella statistik samt är en betydande aktör inom den internationella statistikbranschen
 6. Ginikoefficient er økonomernes måleinstrument for lighed i et samfund: Jo lavere tal, jo mere lige er indkomsterne i et samfund. Hvis man helt fjerner toatten, vil uligheden i flere af de mest ulige kommuner blive hævet med 1 procentpoint, viser analysen. Så meget stiger de riges indkomst ved en skattereform

Video: Fokus presenterar årlig Bäst att bo-lista - Foku

Din kommun i siffror - Ekonomifakt

Medelinkomst. Ginikoefficient. Ohälsotal. Ekonomiskt bistånd. Utbildning. Tätortsgrad Kommun V Götalands län forts. 198 000. 0,3. 41. 36,0. 89,2. 68,5. Bengtsfor IFOR41: Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter ulighedsmål og kommune Enhed : procent point Vælg via kort. Vælg : Udvælg via søgning : Information : kommune (99) ulighedsmål (4) å Medelinkomst. Ginikoefficient. Ohälsotal. Ekonomiskt bistånd. Utbildning. Tätortsgrad Kommun V Götalands län forts. 237 500. 0,3. 38. 56,2. 83,0. 90,2. 204 700. 0, Schweiz har en lång tradition av politisk och militär neutralitet, men även av indirekt internationellt samarbete då det är hem för många internationella organisationer.Landet är sedan september 2002 medlem av Förenta nationerna [10] (FN), vilken även har ett av sina huvudkontor i Genève. Nationernas förbund hade sitt högkvarter i Schweiz. . Flera andra organisationer har sina. Denna rapport, Öppna jämfÖrelser 2009 - trygghet och säkerhet, är den andra i ordningen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar för verksamhetsområdet trygghet och säkerhet

Kommunernas kostnader och intäkter - Ekonomifakt

Medelinkomst. Ginikoefficient. Ohälsotal. Ekonomiskt bistånd. Utbildning. Tätortsgrad Kommun Gävleborgs län forts. 216 100. 0,3. 43. 49,2. 92,4. 62,5. Ovanåke Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2010 är den tredje rapporten i ordningen med jämförelser på kommunnivå av resultat- och resursindikatorer för arbetet med trygghet och. Danmark har cirka 5,7 miljoner invånare, varav en fjärdedel i huvudstaden Köpenhamn. 72 öar var bebodda den 1 januari 2008.Danmark är en parlamentarisk demokrati där regeringen skall ha det danska parlamentets, Folketingets, förtroende för att få sitta kvar enligt grundlagen (Danmarks grundlag § 15)

Lämna uppgifter-Räkenskapssammandrag för kommuner

kommune, enhed, familietype og indkomstinterval 1987-2018; Disponibel familieindkomst kommune ,enhed, familietype og indkomstinterval 1987-2018; Disponibel indkomst region, enhed, køn og indkomstinterval (2016-priser) 1987-2018; Personer område, enhed, køn og indkomsttype 1987-2018; Indkomst i alt region, enhed, køn og indkomstinterval 1987. Antal kommuner efter antalet slutenvårdade män och kvinnor till följd av. själv destruktiva handlingar per 1 000 invånare. 4. Antal kommuner efter antalet utvecklade bränder i byggnad per 1 000. invånare. 5. Jämförelse mellan antalet verkligt utvecklade bränder i byggnad och Inkomstskillnader och transfereringarnas utjämnande inverkan på inkomstskillnader i bostadsbefolkningen efter År, Kommun och Uppgifte 2 dagar sedan · Sändningarna spillde över till Sverige, vilket var en viktig faktor när Sverige till sist införde TV. Länge hade Danmarks Radio monopol och sände endast en kanal. Färg-TV kom runt 1970, men först 1980 sändes nyheterna (TV-Avisen) i färg. 1988 införde Danmark tillstånd att konkurrera med Danmarks Radio - först ut var Kanal 2, som enbart sände i Köpenhamnsområdet Ginikoefficienten visar inkomstspridningen i ett land eller en kommun och kan räknas ut på olika sätt. Norsjö har den minsta inkomstspridningen i landet med en ginikoefficient på 0,23. De största inkomstklyftorna finns i Danderyd, där värdet ligger på 0,56.. Inkomstskillnader. Norrköping 0,288. Söderköping 0,272

Nya lönelistor: De tjänar över en miljon - kolla din

Arbejdspapir 16: Regional omfordeling i Danmark - fuld versionStorstaden | Storstad

Inkomster och skatter - Statistiska Centralbyrå

Ginikoefficient inkl kapitalvinst (TRIF) Ginikoefficent exkl kapitalvinst (TRIF) Ginikoefficient inkl kapitalvinst (HEK) Ginikoefficient exkl kapitalvinst (HEK) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 kommuner och landsting, är därmed oförändrade i kronor hela beräkningsperioden Lidingö en av Sveriges bästa kommuner att bo i Lidingö är en av de bästa platserna att leva på i Sverige. Åtminstone om man ska tro tidningen Fokus ranking Bäst att leva. Kommunen klättrar 25 placeringar på årets lista offentlig sektor: stat, kommun, landsting konsoliderad o.s. inkluderar socialförsäkringssystemen Skatter - transfereringar = nettoskatt (T) (TR) (NT) skatter: inkomstskatt (31% Ginikoefficient: ytan mellan kurvan och diagonalen som andel av hela ytan under diagonalen (0 helt jämn,. Ginikoefficient är en ekonomiskt måttenhet på ojämlikheten i inkomstfördelning hos en befolkning. Länder och regioner med stor inkomstspridning har hög ginikofficient Inkomstsprid-ningen i Sverige är jämförelsevis låg. Skillnderna i inkomster mellan invånarna i Västerviks kommun är lägre än i riket so För 15:e året i rad rankar tidningen Fokus hur bra Sveriges kommuner är att leva i. I bedömningen väger tidningen samman hur bra kommunerna är i tio olika kategorier. I topp när det gäller demokrati. Näst efter Stockholms stad är Nacka bäst i landet när det gäller demokrati och jämställdhet

Gini-koefficient - Wikipedia, den frie encyklopæd

Genom att vi betalar skatt får vi: Skola, sjukvård och pension Vi hjälper andra som behöver ex sjukpenning, socialt bistånd Vi hjälper till att betala för bland annat polis, försvar, domstolar och vägar. Vi betalar ca 30% i kommunalskatt. Den är olika hög i olika kommuner. Statlig skatt betalar den som tjänar mer än genomsnittet Socioekonomiska (medelinkomst, utbildningsnivå, ohälsotal, andel med ekonomiskt bistånd, ginikoefficient-typ skillnad mellan de rikaste och fattigaste innevånarna) och demografiska faktorer skiljer sig kraftigt åt mellan Sveriges kommuner Ginikoefficient (är ett ekonomiskt mått på ojämlikheten, till exempel i inkomstfördelning, hos en befolkning) pratades det en del om. 1981 hade Sverige lägst Gini och då hade Sverige bland det högsta skattetryck vi någonsin haft (1990 hade Sverige 52,3% vilket fortfarande är världsrekord, enligt skattetryck.se)

Ojämlika kommuner röstar M, jämlika röstar S | Storstad

Danmarks mest ulige kommune er kåret, og vinderen er

Kommunens allmänna risk för fattigdom info ind. 3099 Risk för fattigdom bland barn info ind. 228 Inlämnade ansökningar om skuldsanering, antal info ind. 246 Igår skrev SvD läsvärt om hur den moderata ombildningspolitiken i Stockholms stad har lett till att klyftorna ökat mycket kraftigt i kommunen. Stockholm var 2010 Sveriges sjunde mest ojämlika kommun, med en ginikoefficient på 0,41. Det är en mycket hög siffra även internationellt sett. Som jämförelse kan nämnas att USA:s och Kinas ginikoefficienter ligger run Har svårt att se hur man kan använda Ginikoefficient som ett mått i ett samhälle dominerat av subsistensjordbruk, där för 80% allt eller det mesta av produktionen sker utanför marknaden. Framför allt jämförelser över tid blir väldigt svåra Schweiz ligger i Centraleuropa och är till största delen beläget i alpregionen.Landet är en av Europas mindre stater med en yta på 41 285 km² (något större än Skåne och Småland tillsammans), och saknar kust. Landet gränsar till Österrike och Liechtenstein i öst, Tyskland i norr, Frankrike i väst och Italien i söder.. Natur. Schweiz indelas i tre naturregioner: bergskedjorna. Jag är mycket annat men verkligen ingen matematiker, statistiker eller statsvetare. Därför har jag mycket nöje och nytta av att följa vad Marika Lindgren Åsbrink på bloggen Storstad skriver. Hon har lärt mig vad ginikoefficient och deciler är för något

 • Impossible de joindre le serveur officiel cs go.
 • Windows 7 enterprise language pack.
 • Http paint net download.
 • Gudrun sjöden hemma.
 • Build your bugatti.
 • Naruto tobi behind the mask.
 • Hur mycket växer håret.
 • Dustin stranger things age.
 • Video to gif.
 • Fakturera privatperson moms.
 • Hjärtförmak wiki.
 • Hanvedens äldreboende.
 • Bluechart g2 sjökort.
 • Song hye kyo wedding.
 • Nilecity rederiet.
 • Semester opening party münchen.
 • Imdb billions 2.
 • Samojed träning.
 • Nya dacia duster 2018 test.
 • Tupac t shirt.
 • Nordic wellness lidingö torsvik.
 • Dvd releases march 2017.
 • Hushållsartiklar grossist.
 • Vattenmelon bär.
 • Groundhog day full movie.
 • Update zwift.
 • Auswanderung nach amerika im 19. jahrhundert ankunft.
 • Vac spielsitzung konnte nicht verifiziert werden.
 • Skolgång i grekland.
 • Passiv näringsverksamhet fastighet.
 • Tjuren från bronx dreamfilm.
 • $662 bgb.
 • Carina trachea.
 • Tjänstecyklar.
 • Appaloosa trailer.
 • Drake steckbrief.
 • Reclinerfåtölj med motor.
 • Trek actual vs virtual size.
 • Youtube annonsformat.
 • Ford connect lastutrymme mått.
 • Stesolid tandläkarskräck.